תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי1. התחייבות הלקוח:


• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי תחזוקה שוטפת, יפקיד הלקוח בידי אינטרספייס ערבות בגובה יתרת התשלומים עד תום תקופת ההתחייבות.(במקרה של רכישת חומרה דרכנו בתשלומים).במקרה של ביטול ההזמנה לפני אספקת השירות, אך לאחר הגעת הציוד למשרדי חברת אינטרספייס יחויב הלקוח במלוא עלות הציוד שנרכש.

• על הלקוח להשתמש בשירות ו/או המוצר לפי הוראת הדין ו/או היצרן ולא לבצע באמצעות השירות/המוצר כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראותיהם. הלקוח יאכוף שימוש סביר ומקובל בציוד, המחובר לרשת האינטרנט.


2. תנאים:

• במידה והלקוח בוחר באפשרות של פריסת תשלומים בגין רכישת ציוד (חומרה או תוכנה) על פני 24 חודשים ישלם הלקוח את שלושת החודשים האחרונים מראש (להלן: דמי פיקדון).

• היה ובמסגרת ההתקשרות תמכור אינטרספייס ציוד או תוכנות כלשהן ללקוח, בין בדרך של מכר רגיל או מכר באשראי או בעסקת מימון, יישארו הציוד ו/או התוכנות בבעלות אינטרספייס עד לפרעון מלא של כל התשלומים בגינו.

• במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש, עקב ביטול כרטיס האשראי או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצעי תשלום אלטרנטיבי, רשאית אינטרספייס, לאחר פנייה סבירה ללקוח, להשהות או לבטל את השירות עבור הלקוח.

 


3. הגבלת אחריות:


• במקרה של רכישת ציוד מאינטרספייס תהיה האחריות לתקינות הציוד בהתאם לתנאי אחריות יצרן הציוד, ולמשך התקופה המוגדרת במסגרתם

• אינטרספייס אינה אחראית על השרת מבחינת פריטי החומרה, מערכת ההפעלה והיישומים הקיימים בו, לרבות תקינותם ותפקודם. שירות של תמיכה בחומרה, במערכת ההפעלה ובשירותים הרצים בשרת, יינתנו בתוספת תשלום ועל פי אפיון צרכי הלקוח.

• אינטרספייס לא תהא אחראית לכל עיכוב שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות אי מסירת פרטים או המצאת מסמכים מתאימים לצורך הזמנת השירות.

• אינטרספייס אינה אחראית: לעדכוני תוכנה של ספקיות התוכנה ואינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/ החומרה לבין אפליקציות הלקוח; לתקניות Patchים או לנזק שהם עלולים לגרום לשרת; לכל התערבות של הלקוח בניהול השרת (עדכון תוכנה, התקנת Patch וכד'); לתקלות בתעבורת רשת האינטרנט שנגרמות מהתקפות Denial of Service.

• חברת אינטרספייס, עובדיה, יצרני/משווקי/מפיצי המוצר/השירות המוזמן או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר ישיר או עקיף עם או כתוצאה מאספקת המוצרים/השירותים, הגבלתם, השעייתם או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן המוצרים/השירותים.

• מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם אינטרספייס ללקוח או למי מטעמו עקב הנזק שנגרם (אם וככל שיהיה) על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח לאינטרספייס בשלושת החודשים שקדמו לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב במוצר/שירות ואופיו.

• אינטרספייס תעשה כל שביכולתה על מנת להעניק שירותים על הצד הטוב ביותר. אולם, אינטרספייס אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא, ואינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתים דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. אינטרספייס אינה אחראית לחשיפתם, או מחיקתם, או השחתתם של נתונים שנשלחו, או התקבלו, או אוחסנו על שרתים המתארחים אצלה, ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. אינטרספייס אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות של לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא,חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיכובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

• הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת שלא לערב את אינטרספייס בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי אינטרספייס, יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי אינטרספייס, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על אינטרספייס לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי אינטרספייס, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי, כולל הפרת זכויות יוצרים, וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי אינטרספייס.


4. זכויות:

• בבעלות אינטרספייס כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנלווים. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי אינטרספייס אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש על ידי אינטרספייס.


5. אבטחת מידע והגנה על שרתים:

• אינטרספייס אינה אחראית לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחתם של המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים ו/או לכל נזק/אובדן/הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח.

• לקוח שלא הזמין מאינטרספייס שירותים של אבטחת מידע והגנה (כגון: שירותי firewall) , לא יקבל כל הגנה שהיא מאינטרספייס, והוא יהיה אחראי באופן בלעדי לאבטח את המידע ולהגן על שרתיו מפני חדירה של גורמים בלתי מורשים ומפני התקפות למיניהן. הלקוח ישא בכל נזק/הוצאה/אובדן שייגרמו לאינטרספייס ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים.

• ידוע ללקוח (בין אם הזמין שירותי הגנה מאינטרספייס ובין אם לאו) כי במקרה של תקיפה/ות על שרתיו באופן אשר עלול לפגוע בלקוח או בלקוחות אחרים של אינטרספייס, תהיה אינטרספייס רשאית להשבית את השרת של הלקוח לפרק זמן מינימאלי עד להסרת החשש לפגיעה. אינטרספייס תודיע על כך ללקוח, ככל שניתן בנסיבות העניין וולקוח לא תהיה כל טענה בענין זה.

• מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מעביר על בסיס הקישור לאינטרנט שמספקת לו של אינטרספייס, חלה על הלקוח בלבד.


6. תכולה ושירותים:

• ההזמנות מותנות באישור אינטרספייס לפני קבלתם. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בכתב של אינטרספייס. אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנות שירות או לעכבן, עקב חריגה מתנאי ההזמנה, כפי שיקבעו מפעם לפעם, או באם יחרגו מתנאי השימוש הסביר. אינטרספייס מתחיבת להודיע בפקס או בדואר אלקטרוני על סירוב קבלה.

• ההתקנות יבוצעו ע"י צוות החווה של אינטרספייס או ע"י ספק מורשה, בתוך 14 ימים מיום אישור העסקה ובמועד שיתואם בין הצדדים. אינטרספייס שומרת לעצמה הזכות לארח את שרתי הלקוח אצל ספק משנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה בענין זה.

• המחיר הוא עבור אחסון שרת אחד, אלא אם כן נכתב אחרת.

• אינטרספייס תספק עד 5 איתחולים בחודש של השרתים, עד 10 איתחולים בחודש לחצי ארון ועד 20 איתחולים בחודש לארון.

• אינטרספייס תספק לרוכש FW שיתופי מתחם של עד 4 כתובות קבועות לשרת (בהתאם לחבילה הנרכשת). אינטרספייס תאפשר עד 5 קריאות בחודש לשינויים בחוקי FW לשרת, עד 10 קריאות בחודש לחצי ארון ועד 20 קריאות בחודש לארון. כל שינוי חוק נוסף מעל לכמות הנקובה כרוכה בתשלום של 60 ש"ח עבור דמי ניהול ותחזוקה.

• גיבוי / שיחזור – חברת אינטרספייס תבצע גיבוי יומי ללקוחות שבקשו את השירות, החברה אינה אחראית לשחזור המידע, בצעו שיחזור יתבצע לפי בקשת לקוח כתובנ וחתומה וכרוך בתשלום של 240 ש"ח.

• חבילת האחסון מאפשרת נפח תעבורה יוצא ונכנס בהתאם למצוין בהזמנה. במידה ולא מצוין יסופק ללקוח קו אינטרנט ברוחב פס של עד 5Mbps יוצא מהשרת ושל 1Mbps נכנס, לכלל השרתים שנעשה בהם שימוש ע"י הלקוח. קיימת אפשרות להרחבה בתוספת תשלום.


7. סיום או הפסקת השירות:

• אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשך מתן השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה ואינטרספייס מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך פקס דואר אלקטרוני או טלפון.

• באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותים השונים הניתנים על ידי אינטרספייס, במהלך 30 יום לפני מועד חידושם, לא תהינה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן אינטרספייס לא תידרש להחזר כספי במקרים אלה.

• בקשה להפסקת השירות ע"י הלקוח, מחייבת הודעה בכתב, 30 יום מראש. הלקוח יקבל מאינטרספייס אישור לבקשתו.

• בכל מקרה בו קיים לאינטרספייס חשש, כי הפעלת השרת עלולה לגרום ו/או גורמת בפועל נזק כלשהו לרשת של אינטרספייס, תהיה אינטרספייס רשאית לכבות ולהשבית את השרת ללא התראה מוקדמת וללא הגבלת זמן.

• באחריות לקוח המאחסן שרת או ארון תקשורת משלו בחוות השרתים לוודא שהארון סגור באופן מלא, לרבות הימצאות הכבילה בתוך הארון. כל שינוי בארון הלקוח, לרבות שינוי בכבילה, בחיבור לחשמל, בהוספה או הוצאת שרת, מחייב תיאום מראש עם צוות חוות השרתים. לקוח אשר יבצע שינוי כלשהו בארונו ולא תיאם זאת מראש עם צוות החווה, ישא באחריות בלעדית לתוצאות ולהשלכות השינוי שביצע.

• ללקוח המאחסן שרת בחווה שמורה הזכות לבקר בחוות השרתים. בביקור בחווה הלקוח מתחייב לפעול עפ"י תקנון החווה המפורט להלן:
o הכניסה לחווה מותרת ללקוח בלבד בליווי איש אחד מטעמו ומותנית בליווי צמוד של עובד אינטרספייס.
o הלקוח רשאי לגשת בליווי עובד אינטרספייס לארון בו מאוחסן השרת שלו בלבד.
o הלקוח אינו רשאי לגשת / לנתק שום כבל, ציוד מבלי לקבל על כך אישור מאחראי צוות טכני של אינטרספייס.
o על הלקוח להקפיד על כללי ההתנהגות הנהוגים בחווה: (אין להכניס אוכל או שתייה לחווה, העישון אסור, אין לחבר דבר לשקעי החשמל שמחוץ לארון, הצילום בשטח החווה אסור בהחלט).


8. אינטרספייס רשאית להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקת , תיקון , שדרוג ושיפור המערכות שהיא מפעילה ולא תהיה ללקוח כל טענה , תביעה או דרישה כלפי אינטרספייס בגין ביצוע האמור לעיל או תקלות שיתרחשו אגב ביצועה.

9. אינטרספייס תוכל לשנות מעת לעת את היקפו וזמינותו של השירות וכל היבט טכני הכרוך בו .

10. סודיות:

• הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי אינטרספייס, תוכניותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה, או אסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע במידה וייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין אינטרספייס.

11. אינטרספייס רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת על-פי שיקול דעתה, לאחר מתן הודעה בדבר העלאת תעריפים מראש ובכתב.

12. לאינטרספייס הזכות לעדכן את המחירים בהתאם לשיעור מדד המחירים לצרכן ובתוספת של 3% כל 6 חודשים.

13. אינטרספייס רשאית לספק את המוצר/ השרות המסופק במסגרת הסכם זה באמצעות צד שלישי ולשם כך להעביר את פרטי המנוי לאותו צד שלישי בכפוף לתנאי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינטרספייס תהא רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, ללא צורך בהסכמת הלקוח, לתאגיד משפטי בשליטתה ו/או בשליטה משותפת שלה ובלבד שתאגיד משפטי זה מחזיק ברישיונות כנדרש ע"פי כל דין.

14. פריטי הציוד של המוצר/שירות המוזמן יישארו בבעלות מלאה של אינטרספייס עד לפירעון המלא של התשלומים.

15. על הצעה זו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לפי הסכם זה מסורה לבתי המשפט בנתניה.

 

  • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Related Articles

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...

תנאי שירות מחשוב ענן - שרת מנוהל

  שירות מנוהל ללקוח מחשוב ענן פירוט השירותים עבור לקוח בשירות שרת מנוהל:השירות ניתן בשעות...