תנאי שירות - דומיינים

 

א.  הקדמה

אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט הישראלי שהינו מנהל המרשם לרישום שמות דומיין בישראל, בסיומות co.il , org.il . כמו כן, אינטרספייס מאפשרת רישום שמות דומיינים בינלאומיים בסיומות אחרות באמצעות רשמים מוסמכים של אותן סיומות. לצורך סיום הליך רישום או חידוש הדומיין, עליך לאשר כי קראת, הבנת והינך מסכים לכל התנאים של הסכם זה, הינך מודע לכך שאינטרספייס בע"מ כפופה לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי או רשמים ומרשמים אחרים לפי סיומות הדומיין.
רישום או חידוש של דומיין מותנה בהסכמה מלאה לכל התנאים המוצגים בהסכם רישום הדומיין כפי שמופיע כדלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלו, לא תוכל לרשום או לחדש את שמות המתחם, בהם הינך מעוניין, באמצעות השירותים שמספקת חברת אינטרספייס.

 

ב.  כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי

1. מבקש הרישום מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי האיגוד" ו"האיגוד", בהתאמה). מבקש הרישום מאשר בזה כי ניתנה לו הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד, כי קרא אותם בפועל והוא מסכים להם.
לחץ כאן להצגת כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי
בכלל זה, מבקש הרישום מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש-

1.1. שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת או שנתיים.

1.2. מבקש הרישום כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.

2. האיגוד אינו נושא כלפי מבקש הרישום באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.

3. אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.

4. מבקש הרישום מצהיר בזה כי מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לו כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.

5. מבקש הרישום יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.

6. ידוע למבקש הרישום שבאפשרותו לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד, בכתובת:
reg-complain@isoc.org.il 

7. הדינים החלים על סכסוכים בין מבקש הרישום לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.

8. בסעיפים אלה, "הרשם המוסמך" - רשם שמות-מתחם שהוסמך על ידי האיגוד לרשום שמות-מתחם ואשר באמצעותו מבקש הרישום רשם ו/או מנהל את שם המתחם.

ג.  תשלומים

1. המבקש מאשר בזאת כי ברצונו לשלם לאינטרספייס את העלות העדכנית בגין השירותים אותם הוא רוכש מהחברה. המבקש מצהיר ומסכים שהתשלום יבוצע מראש בלבד! ללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן ומשום סיבה שהיא. יתרה מזאת, גם אם הזכות לדומיין נשללה מהלקוח על ידי המרשם או רשויות החוק, ו/או הדומיין הועבר לבעלות יישות אחרת טרם תום תקופת אחזקת הדומיין, לא יהיה זכאי המבקש לכל החזר כספי ו/או פיצוי. המחירים המעודכנים יוצגו באתר רישום השמות של החברה . www.internic.co.il

2. אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית את מחירי השירותים אותם היא מציעה, לרבות רישום וחידוש שמות מתחם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, מבלי שתהא למבקש הרישום כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.

3. במקרה של אי תשלום או ביטול חיוב של כרטיס האשראי, הלקוח מודע ומסכים שכל הזכויות על הדומיין תישללנה ממנו לאלתר ותועברנה לידי אינטרספייס במלואן, לרבות אך לא רק, הזכות להציע את הדומיין לאחרים או להחזיק בו לצרכיה. כל זאת ועוד, בכפיפות מלאה למפורט בסעיף ג1 לעיל.

4. במידה והמחיר נקוב בדולרים, המחיר יחושב עפ"י שער העברות גבוה של הדולר ביום ביצוע העסקה ואשר לא יפחת משער דולר מינימלי השווה ל- 4.1 ₪.

 

5. המחירים אינם כוללים מע"מ.

 

 ד.  פרטי רישום

1. בעת הזמנת שם מתחם באמצעות האתר, או בעת חידוש הרישום של שם דומיין, המבקש מתבקש למסור פרטים שונים. על מנת שאינטרספייס או המרשמים יוכלו להבטיח שיסופקו למבקש השירותים שהזמין באמצעות האתר, או שניתן יהיה ליצור איתו קשר במקרה הצורך, נדרש איפוא, להקפיד למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. ובמקרה של שינויים כלשהם בפרטים יש לדאוג לעדכנם.
כל אחד מהמקרים להלן, יהוו הפרה יסודית של הסכם זה וישמשו בסיס לביטול רישום שם המתחם:

א. המצאת פרטים שגויים או בלתי מדויקים בכוונה תחילה, במסגרת הבקשה לרישום שם דומיין

ב. הימנעות מכוונת מעדכון הפרטים

2. הודעות על מועד חידוש תקופת האחזקה לדומיין תישלחנה אל המבקש לפחות 60 יום טרם תום תקופת האחזקה בדואר אלקטרוני בלבד. על הלקוח לוודא כי כל פרטי הרישום הינם מדוייקים וכי יש לו נגישות לתיבת הדואר שמסר שאליה תישלחנה הודעות החידוש. הלקוח מודע כי פרטים שאינם נכונים, או שהשתנו או שירותי דואר אלקטרוני שאינם זמינים מסיבה כלשהי, יגרמו לכך שההודעות על החידוש לא תגענה אליו וייתכן כי הדבר יגרום לאי חידוש הדומיין ואי זמינות כל השירותים הקשורים עימו, כמו גם שיחרור הדומיין לרישום על ידי גופים אחרים והוא משחרר את אינטרספייס מכל אחריות בנושא זה.

3.בכל מקרה, המבקש מאשר בזאת כי האחריות לחידוש שם מתחם שברשותו חלה עליו בלבד והוא משחרר את אינטרספייס לחלוטין מכל אחריות, מצב ו/או סיבה שבגינה לא יחודש שם המתחם.

4. הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל ו/או ב-SMS של תוכן שיווקי מחברת Interspace.

ה.  הגבלת אחריות ושיפוי

    1. הגבלת אחריות

1.1. שירותי רישום שמות המתחם המוצעים על ידי אינטרספייס ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינטרספייס בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות מסוימים.

1.2. אינטרספייס אינה מתחייבת ששירותי הרישום של שמות מתחם יהיו ללא טעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לשירותי הרישום אצל אינטרספייס או איגוד האינטרנט או מי מספקיו, ואינטרספייס לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק שייגרם בשל בחינת הבקשה לרישום שם מתחם או ניהול הרישום לאחר שהשם נרשם - למעט אם נגרם הנזק מחמת רשלנות רבתי או זדון מצד אינטרספייס או מי מעובדיו. במקרה זה מוגבלת אחריות אינטרספייס לסכום שנפרע לידי אינטרספייס בפועל.

1.3. אינטרספייס אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע ו/או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אינטרספייס לאספקת שירותי הרישום של שמות המתחם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אינטרספייס יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודות המבקש - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינטרספייס.

1.4. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר לצורך רישום שמות המתחם ואשר מתפרסם במערכת ה- whois.

1.5. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לכל טענה, תביעה או דרישה שתוגש נגד המבקש על ידי צד שלישי, בטענה שזה הפר את זכויותיו ברישום שמות המתחם, לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או מעין-בוררות, כאמור בכללים לפתרון מחלוקות, החלים על שמות הדומיין במרשמים השונים.

1.6. אינטרספייס אינה נושאת באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין רישום שמות דומיין - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.

1.7.אינטרספייס לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למבקש בשל מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם לרבות בשל סירוב לרשום שם דומיין, הקפאתו של שם מתחם שנרשם, השעייתו או ביטולו.

1.8. חסינות, פטור והגבלת אחריות על פי סעיף זה חלים גם על עובדי אינטרספייס, מנהליו, יועציו וכל מי מטעמו המשתתף במרשם שמות המתחם.

2.  שיפוי

2.1. המחזיק, או צד שלישי, החולקים על הקצאת שם דומיין מתחייבים לשפות את אינטרספייס, כנגד כל הפסד, נזק, אחריות או הוצאה הנובעים מ:

2.1.1. כל טענה כנגד הקצאה, או זכות השימוש בשם דומיין שבמחלוקת.

2.1.2. כל הפסד, טענה, תביעה או נזק אחר שנגרם מהקצאת שם דומיין, ביטולו, מחיקתו, פרסומו או מניעת השימוש בו.

2.1.3. כל טענה או הוצאה שנגרמו לאינטרספייס בשל טענות צד שלישי כנגד הקצאת שם דומיין או זכות השימוש בו.

2.1.4. כל הפרה של כללי רישום אלה.

ו.  שינויים בהסכם

הואיל שהאינטרנט ומערכות רישום וניהול שמות דומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מידית ויוצגו באתר האינטרנט

ז.  סמכות שיפוט

1. כללי רישום אלה וכל הקצאה של שם מתחם תחת .IL, כפופים לדיני מדינת ישראל.

2. בכל עניין של הליך משפטי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בית המשפט בנתניה.

 

 

 

  • 12 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...