תנאים לשירותי אירוח - מחשוב ענן

 
תנאים לשירות מחשוב ענן
 
1. Interspace מחזיקה ומתפעלת במשרדיה בנתניה (אזה"ת פולג) חוות שרתים המשמשת כמרכז
טכנולוגי לפעילותה ולמתן פתרונות אחסון ובנוסף חוות שרתים נוספות בשת"פ עם Data centers בישראל, אירופה, ארה"ב ואסיה.
 
2. Interspace תספק ללקוח שירותי מחשוב ענן ע"ג שרתים שבבעלותה (או בבעלות שותפים
עסקיים של אינטרספייס בעולם).
 
3. שימוש בשירות כפוף לעמידה בתנאי התשלום המוצגים בהצעת המחיר ובחוזה השירות.
 
4. הלקוח מצהיר ומתחייב, כי:
 
• בחן את ושירותי הענן של Interspace ומצא כי הם מתאימים לצרכיו השונים
והוא מעוניין להפעיל את השירותים שבבעלותו בפתרון הענן של החברה.
 
• האחריות לרכישה והתקנת התוכנות על גבי השרת, יחולו על הלקוח בלבד
(אלא אם סוכם אחרת בכתב).
 
• Interspace תהיה רשאית להפסיק את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, בכל מקרה
של אי התאמתו לדרישות הטכניות המפורטות בהסכם זה, או בכל מקרה בו תגרום הפעלתו
הפרעה לאספקת שירותים ללקוחות אחרים או בכל פעולה לא חוקית שיבצע ותשפיע על Interspace.
 
• במקרה בו הפר הלקוח את ההסכם, או שפעל עפ"י אחד הסעיפים המפורטים בסעיף זה, כגון:
שעלולים לגרום לנזקים ברשת האינטרנט, התקפות שונות למטרות זדון נקיטת פעולות לא
מקובלות או הפרת כללים מקובלים ברשת האינטרנט, תוכל Interspace לבטל הסכם זה
מידית ולנתק מרשת האינטרנט את שרתי הלקוח, כולם או מקצתם, או למנוע גישה אליהם
באמצעות רשת האינטרנט.
 
• Interspace לא תבצע בשרתי הלקוח כל פעולת תיקון, שדרוג או כל פעולה אחרת, למעט פעולות
הדרושות, לשם הבטחת התקשורת בין שרתי הלקוח לרשת האינטרנט באופן שוטף.
 
• במקרים בהם תידרש עבודת תחזוקה, תודיע Interspace ללקוח על פעולות אלו במידה ויש בהן
כדי לגרום להפסקה זמנית של אספקת השירותים. Interspace תעשה ככל שתוכל לצמצום
ההפרעה או ההפסקה באספקת השירותים.
 
• הלקוח יהיה אחראי לכל סוג של תוכן, סוגי קבצים שונים ומסמכים שיאוחסנו על גבי השרתים.

• Interspace לא תישא בכל אחריות בנוגע לתוכן שיאוחסן בשרת. העברת הקבצים אל שרתי הלקוח
ומהם תבוצע על ידי הלקוח ובאחריותו בלבד. Interspace לא תבצע כל פעולה בקבצים המצויים
בשרתי הלקוח (למעט פעולות אוטומטיות המתבצעות מאליהן במסגרת השירותים).
 
5. הלקוח יהיה אחראי לתשלום התמורה בגין קבלת השירותים, בשיעורים ובתנאים המפורטים
בטופס ההזמנה לשירותים ובממשק המשתמש של השירות.
 
• חיוב חודשי קבוע – החיוב יבוצע בתחילת כל חודש עבור אותו החודש (תשלום מראש).
שרת מחויב כל עוד לקוח לא ביצע בממשק הניהול העצמי ביטול השרת (Termination), ובכל מקרה החיוב הינו בגין חודש מלא גם אם השרת בוטל במהלך החודש.

• חיוב חודשי לפי שימוש – החיוב יבוצע במהלך כל חודש עבור החודש הקודם.
שרת מחויב כל עוד לקוח לא ביצע בממשק הניהול העצמי ביטול השרת (Termination), ובכל מקרה החיוב הינו בגין חודש מלא גם אם השרת בוטל במהלך החודש.
 
• חיוב שעתי לפי שימוש – החיוב יבוצע במהלך כל חודש עבור החודש הקודם.
יחידת המידה המחושבת הינה דקה. שימוש בשרת יחושב כאשר השרת במצב מופעל (Powered On).
שרת כבוי (Powered Off) יחויב בגין שימוש ב-storage וחלק יחסי של הקצאת כתובת IP.
כדי ששרת שנמצא בסטטוס כבוי (Powered Off) יחויב על פי תמחור של שרת כבוי (בגין שטח הדיסק
וכתובות ה-IP בלבד) ולא של שרת מופעל, באחריות הלקוח לוודא קודם כי החיוב בגין השרת הנ"ל הינו
לפי שימוש ולא במחיר קבוע, ובנוסף - אופן החיוב בממשק הענן (https://cloud.interspace.net/)
צריך להיות שעתי (Billing Cycle: Hourly) ולא חודשי (Billing Cycle: Monthly).

חיוב הלקוח במקרה של שינוי משאבים יהיה כמפורט מטה:

- במידה והלקוח העלה משאבים בחודש קלנדרי מסוים והוריד אותם לפני סיום החודש – יחויב לפי החלק היחסי.

- במידה והלקוח העלה משאבים בחודש קלנדרי אחד, והוריד לאחר תאריך ה-1 לחודש הבא – יחויב על החלק היחסי בחודש הראשון, ועל שרת עם משאבים מוגדלים בכל החודש שאחריו.
 
• עלות snapshot בהתאם למחיר שטח הדיסק של השרת לחודש.
 
• התמורה תשולם לInterspace בש"ח ובתוספת מע"מ כדין.
 
• במקרה של איחור בתשלום התמורה, תישא התמורה הצמדה וריבית, בשיעור המרבי המותר על פי דין, עד למועד ביצוע התשלום בפועל ובנוסף יישא הלקוח בתשלום הוצאות גביה, ככל שיצברו בגין אי תשלום התמורה כאמור.
 
• התשלום בגין שירותי מחשוב ענן משולם לחברה מראש, למול התחייבויותיה לספקי תוכנות בארץ ובחו"ל. אי עמידה של הלקוח בתנאי התשלום, לאחר שקיבל על כך הודעה בכתב מ-לInterspace, יאפשר לחברה לנתק השרת מרשת האינטרנט ולא להמשיך את השירות, עד להסדרת התשלומים וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.

6. הלקוח מצהיר ומתחייב כי מאגרי המידע שבבעלותו ו/או בניהולו ו/או באחזקתו המחויבים
ברישום על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמוחזקים על גבי שרתי הלקוח,
נרשמו כדין, וכי ינהג בהם על פי הוראות החוק האמור.
 
• גיבויים – ללקוחות שרכשו שירות גיבוי, שירות הגיבוי כולל שמירה של 14 גרסאות אחורה
14 ימים).
שיחזור מגיבוי – ניתן לבצע שיחזור מגיבוי (עד 14 גרסאות אחורה) בעלות חד פעמית של 200 ₪.

Interspace אינה אחראית לתקלות בגיבויים ואיננה מתחייבת להצלחת שיחזור או כל מדיית גיבוי אחרת.
 
Interspace לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת ו/או על אובדנו/ם
מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח
בגין נזק למידע או אובדנו.

7. הלקוח ישפה את Interspace, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-
רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת
התחייבויותיו בהסכם זה ו/או בקשר עם הקבצים שיאוחסנו בשרתי הלקוח או בקשר
לפרסומם ו/או כל תביעה שתוגש נגד Interspace בקשר עם אספקת השירותים ללקוח,
אשר אינה נובעת ממעשה או מחדל רשלני של Interspace.

8. השירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) והלקוח מצהיר ומאשר, כי ניתנה לו
האפשרות לבדוק את השירותים קודם שהחליט להתקשר עם Interspace בהסכם זה וכי
לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Interspace בגין השירותים על-פי הסכם זה ו/או בגין
התאמתם לצרכיו.

9. Interspace לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין הפרעה או הפסקה באספקת
השירותים ו/או בגין קלקול ו/או תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, המשמשים
את הלקוח במסגרת השירותים. בכל במקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזקים
עקיפים ו/או תוצאים וסכום חבותה של Interspace בגין נזקים ישירים על פי הסכם זה לא
יעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם הלקוח לInterspace בגין השירותים בחודש
שקדם לאירוע הנזק. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת
סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.
 
10. Interspace לא תישא באחריות מקצועית בנושא רישיונות Windows לרבות:
הגבלות טכניות למיניהן והתקנת הרישיון תמיכה וניהול.
Interspace אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/החומרה לבין אפליקציות הלקוח.

11. יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (Interspace) ולקוח
(הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים,
ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
 
12. מצאה Interspace, כי הלקוח הפר הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי הפר הסכם זה
בהפרה רגילה ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה ימי עבודה ממועד שנשלחה אליו
דרישת Interspace בכתב לתקנה, תהא Interspace רשאית לפעול בדרכים המנויות
להלן, כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויותיה לפי הוראות כל דין.
 
13. הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או
להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים,
 
לרבות כל מי מטעמם, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר
עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו.
 
• מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישמור הלקוח בסודיות גמורה כל מידע הנוגע לאבטחה
הפיזית ולאבטחת המידע בשרתי הלקוח ו/או בחוות השרתים.
 
• כל צד יימנע מעשיית כל שימוש בידע ו/או מידע, מקצועי ו/או מסחרי של משנהו, אלא לצורך
ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה או אם גילוי המידע הנדרש מכוח הוראות כל דין או על פי
דרישה של רשות מוסמכת.
 
• Interspace רשאית לפרסם בפומבי את העובדה כי היא מחזיקה את שרתי הלקוח אלא אם
כן הודיע הלקוח בכתב שאינו מעוניין לעשות כן.
 
• הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל \ SMS של תוכן שיווקי מחברת Interspace
 
14. המחירים בממשק נקובים בדולרים. החיוב יתבצע בשקלים חדשים ע"פ שער המחאות מכירה של הדולר,
שנקבע ביום המסחר הראשון של חודש החיוב בפועל.
בכל מקרה, שער הדולר לחיוב לא יפחת מ-3.6 ש"ח. המחירים אינם כוללים מע"מ.
 
• Interspace רשאית להעלות את דמי השירות בגובה מדד + 3% מידי שנה.
 
15. חברת Interspace מפעילה מותגים נוספים כגון – Internic, InterVision וכו'. החוזה, התחייבות הלקוח והתשלומים השונים מתייחסים לחברת Interspace.
 
• התוכנית מתחדשת באופן קבוע, אלא אם נשלחה הודעת ביטול בכתב לכתובת service@interspace.net או לפקס 073-2224440, לפחות 14 יום לפני מועד החידוש הקרוב.
במקרה של בקשת ביטול, הלקוח יחוייב על כל עלויות השרת והנלווים לו, באופן מלא עד לסיום החודש הקלנדרי בו בוטל השרת.
• התשלום יתבצע בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.
16. בהתאם למדיניות אבטחת המידע, אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסה
לשרתים ממדינות עויינות, רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, לקוחות עם דרישות ספציפיות
יוכלו לפנות לתמיכה הטכנית.
 
תנאי שירות לרוכשים שירות מנוהל

שירות מנוהל - במידה והלקוח רכש שירות ניהול השרת התנאים והיקף השירות מפורטים מטה:

השירות נותן מענה של תמיכה טכנית שוטפת, תחזוקה מונעת ומענה לתקלות קריטיות וכולל את הסעיפים הבאים :

1. תמיכה טכנית בשעות הפעילות במוקד התמיכה הטכני.
2. שירות 24X7 מעבר לשעות הפעילות כולל סופ"ש לתקלות קריטיות.
3. שירות ניטור מורחב – ניטור 24X7 של השרת, כולל תקינות הרשת, CPU , Disk Space , זיכרון , תהליכים במערכת ההפעלה, מס' users במערכת ההפעלה, ניטור שרת ה – Web (IIS \ Apache) ו – Data Bases (MSSQL, MySQL) , מערכות הניהול (Plesk, C- Panel) , Mail Services , בדיקות תוכן ב – WEB וכו'
4. טיפול מונע – התקנת עדכוני מערכת הפעלה, עדכוני אבטחה, עדכוני מערכת ניהול בתיאום עם הלקוח.
5. שחזור מגיבוי – השירות כולל שחזור של מכונה וירטואלית במקרה הצורך. עד 4 פעמים בשנה ללא תשלום.
6. Data Bases – הקמה של בסיסי נתונים – MSSQL \ MySQL והקמת משתמשים במערכת
7. שינויי DNS – בקשות לשינויים ותוספות ב – DNS יטופלו במרכז התמיכה הטכנית
8. ניהול שרת ה WEB IIS/Apache – הוספה או שינוי של Virtual Hosts או FTP Users, ושינויי הרשאות.
9. הקשחות – ביצוע הקשחות אבטחת מידע לשרתי לינוקס
10. רכיבים ותוכנות שנכללים בשירות -
Web (IIS \ Apache) Data Bases (MSSQL, MySQL) DNS, PLESK, C Panel, Mail services, Linux, Windows Server,
11. טיפול במערכות נוספות שאינם כלולות בשירות זה, יהיה כרוך בתשלום נוסף.
 

דוגמאות לתקלות/הגדרות שאינן בתחום האחריות תחת השירות

1. כל מה שקשור לתוכנות צד שלישי שמותקנות על ידי הלקוח בשרת, ולנזק שיכול להיגרם ע"י התקנת תוכנות אלה.

2. פריצות – כל מה שקשור לפריצות לשרת/ מערכות ניהול תוכן ולנזקים שנגרמים כתוצאה מהפריצות.
( לקוד / למערכת ההפעלה – באחריותך לדאוג להתקנת עדכוני אבטחה במערכת ההפעלה/ מערכות ניהול תוכן)

3. חברת אינטרספייס אינה אחראית על נושא קידום אתרים מיקומם במנועי החיפוש או כל נושא הקשור לקידום.


** תקלה קריטית מוגדרת כתקלה במערכות המפורטות בסעיף 10 (כאשר אחד הרכיבים קרס ולא מתפקד או אם השרת כולו למטה) במידה ואחד מהאתרים לא פעיל כתוצאה מבעיה בקוד האתר/ שינוי בקוד האתר/פריצה לאתר/ עדכון לא תקין למערכת ניהול תוכן וכד' לא יחשב הדבר לתקלה קריטית.

נקודות נוספות
  • ניתן לאתחל את השרת באופן עצמאי דרך הממשק
  • השירות החודשי כולל קריאה יזומה מצד הלקוח לביצוע עבודה יזומה מצדו במסגרת תחומי הפעילות של הסכם זה ועד שעת עבודה אחת או חלק ממנה של איש סיסטם.( בשעות העבודה, שעות אינן מצטברות
  • הפעלת כונן מחוץ לשעות הפעילות כרוכה בתשלום מינ' של 250 ₪ ו- 250 ₪ לכל שעה נוספת או חלקה.
  • ללקוחות השירות לא תינתן סיסמת גישה לשרת, השירות כולל שימוש סביר בבקשות לשינוי
  • במקרה של שרת לאירוח אתרים, השירות ניתן ללקוחות עם מערכת ניהול Plesk \ C-Panel
  • השירות אינו כולל תמיכה בקוד \ תכנות , כתיבת סקריפטים ייעודיים
  • השירות אינו כולל שירותי DBA , בדיקות עומסים , אופטימיזציות לבסיסי נתונים ושרתי ה WEB

 

  • 8 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...