טרנזילה אקספרס - תנאי שירות מול חברת PayMe

 
 
בקשת הצטרפות לשירותי סליקה
לכבוד,  חברת פאיימי בע"מ (להלן: "פאיימי" )ו/או ישראכרט בע"מ ו/או כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או חברות סליקה נוספות  .)" "חברת סליקה – איתן עובדת פאיימי בע"מ (להלן, כל אחת לחוד
 
כללי
. אנו החתומים מטה ("בית העסק") מבקשים להצטרף להסכם בית העסק המתופעל ע"י פאיימי בע"מ עבור חברות 1 הסליקה, בהתאם לתנאים המפורטים בבקשת הצטרפות זו ובהסכם בית העסק ותנאי השימוש. . בקשת הצטרפות זו הינה חלק מהסכם בית העסק ותנאי מתנאיו. מילים, הגדרות וביטויים שהוגדרו בהסכם בית העסק 2 והמופיעים בבקשה זו, תהא להם בבקשה זו המשמעות שניתנה להם בהסכם בית העסק. . פאיימי ו/או חברת הסליקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר את בקשתנו זו או לא לאשרה כלל או לאשר את 3 בקשתנו בחלקה או בתנאים. . הסכם בית העסק כאמור ייכנס לתוקף מעת שיימסר לבית העסק אישור בכתב על כך על ידי פאיימי ו/או חברת 4 הסליקה. . העברת עסקאות ו/או שימוש במערכות פאיימי כפופים לתנאי השימוש של פאיימי ולתנאים המפורטים בהסכם בית 5 העסק. היה ובית העסק יפר את תנאי השימוש של פאיימי ו/או יחרוג מהתנאים המפורטים בהסכם בית העסק, פאיימי שומרת לעצמה את הזכות להשהות ו/או לסגור את חשבונו. . פאיימי אף רשאית שלא להסכים לרישום בית העסק אם היא תחשוד מכל סיבה שהיא כי הוא עלול להפר את תנאי 6 השימוש, זאת ללא חובת ההוכחה ועפ"י שיקול דעתה בלבד. . מבלי לגרוע באמור בהסכם בית העסק, בית העסק מצהיר כי אינו פועל ומתחייב לא לפעול במהלך תקופת הסכם בית 7 העסק בתחומים הבאים: הימורים אסורים, פורנוגרפיה, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, וכן שלא למכור אלכוהול, טבק ותרופות שלא בהתאם לדין. כמו כן, בית עסק מתחייב שלא למכור מוצרים ו/או שירותים המפרים זכויות יוצרים או קניין רוחני. . בית העסק מאשר בזאת, כי הפרטים שנמסרו לפאיימי ו/או חברת הסליקה ובכלל במסגרת הצטרפותו, הינם נכונים 8 ומדויקים וכי חשבון הבנק שהוצהר ע"י בית העסק לצורך קבלת תשלום הינו בבעלותו הבלעדית. . גם לאחר חתימת בית העסק על בקשה זו ייתכן ובית העסק לא ייפתח לסליקה ע"י פאיימי ו/או חברת הסליקה אלא 9 רק לאחר קבלת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים שיידרשו ושיימצאו תקינים ע"י פאיימי ו/או חברת האשראי. . היה ולאחר קבלת בקשת הצטרפות זו מבית העסק, ימצא כי חסרים פרטים ו/או מסמכים כלשהם ו/או חתימות 10 כנדרש, פאיימי ו/או חברת הסליקה תהא רשאית לדרוש את השלמת המסמכים ו/או המסמכים ו/או החתימות בכל עת. באם לא יושלמו הפרטים הנדרשים במלואם, פאיימי ו/או חברת הסליקה תהא רשאית להביא לסגירת פעילות הסליקה, ככל שבית העסק נפתח לפעילות סליקה. . לבית העסק עשויה להיקבע תקרה לסך עסקאות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פאיימי בהתאם להערכתה את 11 פעילות בית העסק ו/או עפ"י שיקולים אחרים. הגדלת התקרה לסך העסקאות תתאפשר בהתאם לעמידה בדרישות והנחיות פאיימי ככל שימסרו לבית העסק.  . ידוע לנו כי גם לאחר חתימתנו על בקשה זו ייתכן ובית העסק לא ייפתח לסליקה ע"י פאיימי ו/או חברת הסליקה אלא 12 לאחר קבלת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים ו/או מסמכים שידרשו מאתנו ושימצאו תקינים על ידכם.  ) . בקשת הצטרפות זו תיבחן ע"י חברת פאיימי בע"מ ותאושר/תדחה (במלואה או בחלקה ועפ"י התניות ככל שיוגדרו 13 בהתאם לשיקוליה.  . קישור להסכם בית העסק ותנאי השימוש המלאים: 14 https://ng.paymeservice.com/misc/privacy/payme_terms_conditions_2016_07.pdf  
                                                                
 
                                                               
 
 
מועדי וצורת זיכוי מבוקשים (כרטיסים ישראלים)
  ימים 9   מהיר תוך ☐   חודשי ☐   את הרצוי): X- . סוג זיכוי מבוקש (סמן/י ב 15  לחודש בגין כלל התנועות (עסקאות, זיכויים וכיו"ב) של החודש הקודם. 9 חודשי - בית העסק יזוכה כל   ימים מקליטתן במערכות פאיימי. 7 זיכוי יומי של כלל התנועות (עסקאות, זיכויים וכיו"ב) שעברו לפחות –  ימים 9מהיר תוך
 
    ללא ניכיון ☐   עם ניכיון ☐   את הרצוי): X- . צורת זיכוי מבוקשת (סמן/י ב 16    הקדמת תשלומים עתידיים של עסקאות בתשלום נדחה (תשלומים) למועד הזיכוי הקרוב. –ניכיון
מועדי וצורת זיכוי מבוקשים (כרטיסים זרים ומט"ח)
  ימים 30   תוך ☐    חודשי ☐    את הרצוי): X- . סוג זיכוי מבוקש (סמן/י ב 17  לחודש בגין כלל התנועות (עסקאות, זיכויים וכיו"ב) של החודש לפני החודש הקודם. 9 חודשי - בית העסק יזוכה כל   ימים מקליטתן במערכות פאיימי. 30 זיכוי יומי של כלל התנועות (עסקאות, זיכויים וכיו"ב) שעברו לפחות –  ימים 30תוך כרטיסי תייר ומט"ח     לא מעוניין ☐ מעוניין            ☐    . קבלת כרטיסי תייר וביצוע עסקאות מט"ח 18 פעילות בית העסק      אתר אינטרנט ☐    הזמנות טלפוניות ☐  חיוב פיזי במקום      ☐  : . אופן המכירה בבית העסק 19     תיירים ☐  ישראלים      ☐ . קהל יעד של בית העסק: 20 . אילו שירותים/מוצרים ימכרו?   ____________________________________________ 21     אחר:    ________________ ☐     שירות ☐    פיזי ☐  דיגיטלי      ☐ . סוג המוצרים: 22 . כיצד יגיעו המוצרים ללקוח?   _____________________________________________ 23 . תוך כמה זמן מהרכישה מסופק המוצר/שירות ללקוח?   ___________________________ 24    לא ☐  כן      ☐ . האם נמכרים שירותים מתמשכים ללקוח? 25 . כמות תשלומים מקסימלית שבית העסק רוצה לאשר?   ___________________________ 26 . מחזור עסקאות משוער בחודש   ____________________________________________ 27 . מחיר מכירה ממוצע   ___________________________________________________ 28    לא ☐  כן      ☐ . האם נדרש וקיים רישיון לפעילות בית העסק? 29    לא ☐  כן      ☐ . האם סורבת לקבלת שירות/מספר ספק מחברת אשראי/בנק בישראל?       30 . האם קיים ברשותך מספר ספק   בחברת אשראי? _______________________________ 31 . במידה וכן, באיזו חברת אשראי? _______________    מספר הספק: ________________ 32
מידע לגבי מכירה באתר האינטרנט/אפליקציה (במידה ויש מספר אתרים, יש לרשום את כולם)
    לא ☐  כן      ☐  . האם לבית העסק יש אתר? 33 . במידה וכן: 34    מכירתי ☐        תדמיתי ☐ : . סוג אתר בית העסק 35 ____________________________________________   . כתובת אתר בית העסק 36      מכרזים ☐    מכירות פומביות ☐        רגיל ☐ : . צורת מכירה 37  
 
 
                                                    __________________________                                                                             חתימה וחותמת בית העסק
 
 
 
  יש לחתום על כל ארבעת העמודים! 3
 
פאיימי                  בע"מ  51        ח.פ                     -503355-3 2               גרסת מסמך .1.1  
 
בטחונות
. בהתאם להוראות הסכם בית העסק ועל פי שיקול דעתה של פאיימי ו/או חברת הסליקה, היה ופעילות בית העסק ו/או 38 סיומה של הפעילות ע"י מי המצדדים מצריכה ו/או תצריך העמדת בטוחות, על בית העסק להמציא בטוחות על פי דרישת פאיימי ו/או חברת הסליקה מעת לעת. . במידה ובית העסק יבקש אישור לסלוק עסקאות בכרטיסי תייר ו/או במט"ח, רשאית פאיימי ו/או חברת הסליקה לדרוש 39 חודשים מיום העסקה ו/או כל בטוחה אחרת לטובת אישור 6 מהמחזור למשך 10% של Rolling Reserveקיומו של פעילות זו כפי שיקבע ע"י פאיימי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  תנאים מסחריים ומגבלות
. התנאים המסחריים לעיל כפופים לבדיקתה ואישורה של פאיימי ו/או חברות הסליקה והתנאים המסחריים המחייבים 40 יהיו אלו שיימסרו בכתב לבית העסק ע"י פאיימי ו/או חברת הסליקה. . יובהר כי שירותי זיכוי מהיר וניכיון יתאפשרו אך רק לבתי עסק העומדים בדרישות פאיימי ו/או חברת הסליקה  למתן 41 שירותים אלו ואישורם נתון לשיקול דעתה הבלעדי של פאיימי. . יובהר כי זיכוי בית העסק עבור עסקה במסגרת זיכוי מהיר ו/או ניכיון יתאפשרו אך ורק לאחר מועד מסירת המוצר 42 בצורה שלמה ומוחלטת למחזיק הכרטיס. פאיימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי עשויה לוותר על קיומו של תנאי זה בהודעה בכתב לבית העסק.  . פאיימי תנכה את עמלותיה ובהן עמלות סליקה ,ניכיון וכל עמלה נוספת שנגבית מבית העסק מתשלומים שיועברו לבית 43 העסק או מחשבון הבנק או אמצעי חיוב אחר של בית העסק אשר יימצא ברשותה.  . פאיימי לא תישא בכל אחריות בגין טיב ,איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם ובית העסק ישפה את פאיימי בגין כל 44 תביעה ,דרישה או נזק אשר ייגרם ל פאיימי בקשר עם טיב ,איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם.  35 . הכחשת עסקה ע"י לקוח הקצה (בעל הכרטיס) תגרור חיוב עמלת טיפול ע"י  פאיימי לבירור הסוגיה שתעמוד על סך 45 ימים להמציא הוכחות 7 במקרה של כרטיס זר. לבית העסק תינתן תקופה של 22$-במקרה של כרטיס ישראלי ו ₪ לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה. במידה וחברת פאיימי תגיע למסקנה (לפי שיקול דעתה הבלעדי) שאין הוכחה מספקת  סכום העסקה (בתוספת דמי הטיפול) ינוכה מהכנסות עתידיות / חשבון הבנק של בית –לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה העסק.  . מודגש בזאת כי עסקאות במסגרתן לא הוצג כרטיס ועסקאות אינטרנט הינן בעלות סיכון גבוה לבית העסק, ובית העסק 46 נוטל על עצמו את האחריות לכלל הסיכונים שנובעים כתוצאה מביצוע עסקאות אלו.  סכום העמלה יחושב ביחס לסכום של כל העסקה, שיעורי העמלות אינם כוללים מע"מ. לסכומי – . חישוב עמלה ומע"מ 47 העמלות יתווסף מס ערך מוסף כדין. . בגין עסקאות שהכרטיס לא נקרא במכשיר נקודת מכירה, מכל סיבה שהיא (כך שבפועל מדובר בעסקה במסמך חסר 48 כהגדרתה בתנאי השימוש) עשויה להיגבות עמלה נוספת ע"י פאיימי.  . בגין עסקאות בתשלום נדחה (תשלומים), עשויה להיגבות עמלה נוספת ע"י פאיימי 49 . פאיימי וחברת הסליקה עשויות לגבות מבית העסק עמלות ו/או תשלומים אחרים על פי המפורט בבקשה זו או בהודעה 50 שתימסר לבית העסק.  . שונות 51 . הסכם זה ייכנס לתוקף לאחר בדיקתה ואישורה של פאיימי והודעה על כך בכתב לבית העסק. 52 יום. במקרה 30) עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של for convenience . כל צד יכול להביא לסיום ההסכם מכל סיבה ( 53  יום ממתן ההתראה. 30 של סיום ההסכם, בית העסק יסלק את חובותיו כלפי פאיימי תוך  , . הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע ,יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל .לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב 54 ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.   )ימים מהיום בו נמסרו לבית 3( . כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב וייחשבו כאילו נמסרו לנמען :שלושה 55 (“ הדואר (במקרה של דואר רשום )או ביום המופיע באישור על העברה באמצעות פקס או באישור קריאה  בדואר read”) אלקטרוני.  . שום ויתור ,שיהוי ,אי-שימוש בזכות ,ארכה ,הקלה מצד אחד וכיוצא באלה ,לא יתפרשו ,בכל צורה שהיא ,כוויתור או 56 כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות ,בסעדים או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין .
 
                                                                                                            
 
 
 . בית העסק מצהיר בזאת כי קרא מסמך ואת הסכם בית העסק המלא ותנאי השימוש בעיון ,הבינם היטב את תוכנם ואת 57 התחייבויותיו על פי ההסכם ,ואת מלוא המשמעויות של כל האמור בהסכם ,והוא מקבל על עצמו ללא סייג את כל התחייבויותיו המפורטות בהם.  
 
הגנת פרטיות והבטחת מידע
. אין חובה על בית העסק מכוח חוק למסור את המידע האישי שהתבקש ממנו, מסירת יתר הפרטים תלויה ברצונו 58 ובהסכמתו של בית העסק. עם זאת, בלא קבלת הפרטים שמלאים שיתבקשו פאיימי ו/או חברת הסליקה תהא רשאית שלא לספק את מלוא השירותים על פי הסכם בית העסק או חלק מהם. מסירת הפרטים הבאים היא חובה על פי כל דין: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה/תאריך התאגדות, מין, מען, פרטים שונים אודות נהנה, מספר מלא של חשבון הבנק ושם בעלי חשבון הבנק. . מידע אודות בית העסק ("המידע") נאסף ממקורות כגון: מידע הנמסר במסגרת בקשה זו ו/או שיימסר במסגרת פניות 59 לפאיימי (לרבות שיחות טלפון), מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות הסליקה ובשירותים הנלווים לשירות זה, לרבות בקשר לאשראי שהועמד לבית העסק ו/או פעילות בית העסק באתר האינטרנט, אפליקציה לטלפונים ניידים ומכשירים תומכים אחרים, מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, כגון מבעלי רישיונות של נותני אשראי, מרשויות, מתאגידים בנקאיים, וכן מידע שעשוי לסייע לפאיימי ממקורות כגון מאגרי מידע אחרים, מידע המפורסם ברשת האינטרנט וכד', הכל בהתאם להוראות כל דין.  . השימוש במידע: פאיימי ו/או חברת הסליקה תאסוף, תעבד ותעשה שימוש במידע: 60 (א) לשם ביצוע הסכם בית העסק, לרבות ניהול הסדר הסליקה, ביטולו, בירור וטיפול בפניות בית העסק ומחזיקי כרטיס וגביית חובות, בחינת שינוי מועדי זיכוי, קבלת הלוואות, קבלת אשראי, ניהול סיכונים (ובכלל זה איתור ומניעת הונאות או שימוש לרעה בכרטיסי חיוב), שיפור השירות לבתי עסק, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, פעולות ניהול ובקרה למערכות ולשירותי הסליקה, שליחת הודעות ומידע לבית העסק, ניהול הליכים משפטיים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת;   שימוש כדי למלא הוראות דין אחרות, ובכלל זה הוראות בנק ישראל  והרשות להלבנת הון. –(ב) לצרכים רגולטוריים (ג) לצרכים שיווקיים -  שיגור מידע שיווקי ופרסומי ללקוח באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, מוקד טלפוני וכד') ובלבד שככל שיש צורך בהסכמה בכתב ובמפורש על פי דין, תינתן הסכמה כזו ובית העסק יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת. . העברת המידע: פאיימי ו/או חברת הסליקה תעביר מידע רלוונטי אודות בית העסק לגופים המפורטים להלן, ככל 61 שרלוונטי באופן שוטף, וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל: לבנקים (במקרה של המחאת זכות); חברות סליקה שדרכן עוברות עסקאות בית העסק; צדדים שלישיים המתפעלים שירותים הקשורים עם הסדר הסליקה לצורך תפעול אותם שירותים; כל גוף מוסמך על פי דין; לגופים אחרים ששולטים ב /נשלטים על ידי פאיימי. . בית העסק רשאי בכל עת לפנות לפאיימי ולבטל הסכמתו לאיסוף ושימוש במידע הנ"ל בסעיף לעיל ע"י פאיימי. 62 בהתחשב בכך שפאיימי סבורה שמידע זה הוא חיוני לניהול הסיכונים שבו היא מחויבת, תהא רשאית במקרה זה לבטל את הסכם בית העסק.
 
פרטי בית העסק
 
 
  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...