נספח תנאי שירות Apple Pay

תנאים כלליים לשירות תמיכה באמצעי תשלום Pay Apple רכישת שירות התמיכה (להלן " השירות") בפלטפורמת pay apple (להלן "הפלטפורמה") של חברת Apple Inc. (להלן "אפל") מאת חברת אינטרספייס בע"מ (להלן "הספק המורשה") מהווה את הסכמת בית העסק לתנאים שלהלן, המהווים הסכם מחייב בין הספק המורשה לבין בית העסק. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחס ים לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה בתנאי שימוש אלה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאי השימוש או איזה מהוראותיהם.

1. השירות - מהות השירות הינה האפשרות להוסיף בדף התשלום / iFrame או כל אינטגרציה אחרת של טרנזילה, את כפתור התשלום באמצעות Apple Pay. הספק המורשה שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום בגין מתן השירות.

2. תנאי אפל - בית העסק מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל התנאים המפורטים בהסכם Pay Apple Conditions and Terms Merchant Web (להלן "הסכם אפל") במהלך הגשת טופס ההצטרפות לשירות. הסכמת העוסק להסכם זה מהווה תנאי מקדים לשימוש ב-API של הפלטפורמה. מעת לעת אפל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התנאים, ובית העסק יידרש לאשר את התנאים המעודכנים בהסכם אפל כתנאי להמשך השימוש בשירות. נוסף על כך, בית העסק מאשר כי ידוע לו והוא מסכים כדלקמן:

2.1. לספק המורשה הזכות בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את גישת בית העסק או את השימוש שלו ב-API של הפלטפורמה או כל חלק ממנו ו/או לספריות מסוימות, ובכלל זה במקרה שבו בית העסק יפר את ההסכם ו/או על פי דרישת אפל.

2.2. הספק המורשה רשאי להעביר לאפל נתונים ודו"חות אודות שימוש בית העסק בפלטפורמה, ובית העסק מסכים כי אפל תשתמש במידע כאמור לצורך (1) ביצוע התחייבויותיה ומימוש זכויותיה תחת הסכמיה של אפל עם הספק המורשה (2) שיפור הפלטפורמה, השירות וחווית המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים דומים/קשורים.

2.3. בית העסק לא יעשה שימוש בפלטפורמה לצורך איסוף תרומות עבור גוף ו/או אדם אחר.

2.4. אפל רשאית לבצע שינויים בפלטפורמה אשר עשויים לגרור צורך בעדכונים בשירות, ובכלל זה הפסקה זמנית של השירות לצרכי התאמות, שינויים, שדרוגים וכיוצא באלה, ולבית העסק לא תהיה כל טענה כלפי הספק המורשה או אפל בשל כך.

2.5. מכיוון שאפל אינה מתחייבת לכך, הספק המורשה אינו מתחייב לזמני Time up של הפלטפורמה או למתן תמיכה טכנית לפתרון תקלות בפלטפורמה.

2.6. נתוני בית העסק יישמרו בכל עת גם על מחשבי אפל ו/או צד שלישי מטעמה של אפל.

2.7. בית העסק מסכים לכך שהספק המורשה ינטר את פעילותו בפלטפורמה ואת עמידתו בתנאי הסכם אפל ויספק נתונים ודו"חות לאפל בגין הפעילות כאמור, לפי דרישות אפל כפי שתהיינה מעת לעת. ידוע לבית העסק כי על הספק המורשה חלה חובה לדווח לאפל בגין כל פעילות חריגה של בית העסק בפלטפורמה ו/או מדדי הונאה ו/או ביחס לעמידת בית העסק בתנאי הסכם אפל. מוסכם על בית העסק כי הספק המורשה רשאי לדרוש מהעוסק לבצע פעולות ו/או לחדול מפעולות מסוימות על מנת לתקן הפרות כאמור. Apple Pay Web Guidelines, Apple Pay HI Guidelines,

2.8. בית העסק מתחייב לעמוד בתנאי Apple Pay Best Practices Guide, or Apple Marketing Guidelines כפי שיסופקו על ידי אפל מעת לעת.

3. אירועי אבטחה - בית העסק מתחייב להודיע ללא דיחוי לספק המורשה בכל מקרה של חשד לארוע אבטחה בקשר עם השירות, ולשתף פעולה באופן סביר עם הספק המורשה בחקירת האירוע ובנקיטת צעדים למזעור נזקים, טיפול בארוע האבטחה, מיגורו ותחקורו, ולהטמיע את האמצעים הנדרשים על ידי אפל על מנת למנוע הישנות ארועים כאלה בעתיד. במידה וארוע האבטחה מקורו במעשה ו/או מחדל של בית העסק, יישא בית העסק בהוצאות הכרוכות בביצוע סעיף זה וכן בכל נזק שיגרם כתוצאה מארוע האבטחה.

4. פרטיות - במידה ובית העסק יבקש מהספק המורשה לשמור מידע פרטי של בית העסק ו/או לקוחותיו, מידע זה יישמר אצל הספק המורשה בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק המורשה כפי שמתפרסמת מעת לעת באתר הספק המורשה.   

5. סיום ההסכם - כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את השירות בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור, הספק המורשה רשאי להפסיק בכל עת את השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6. מגבלת אחריות, שיפוי -

6.1. הספק המורשה אינו אחראי בגין כל נזק בין ישיר, עקיף או תוצאתי (ובכלל זה אובדן רווחים, אובדן מידע ונתונים, פגיעה במוניטין) שעשוי להגרם לעוסק כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של אפל. הספק המורשה לא יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, מכל סוג שהוא, שינבעו מתקלה ו/או מחדל של הפלטפורמה ו/או של אפל.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות הספק המורשה ביחס למעשים ו/או מחדלים של הספק המורשה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, עד לגובה סכום התשלומים ששולמו בפועל על ידי בית העסק לספק המורשה במשך 12 החודשים שקדמו לעילת הנזק.

6.3. בית העסק ישפה את הספק המורשה מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעת צד ג' כנגד הספק המורשה הנובעת ממעשה ו/או מחדל של בית העסק.

7. שינויים בתנאי השימוש -

7.1. במידה והשירות יופסק בזמן שבית העסק מנוי לשירות, המשתמש יהיה זכאי להחזר יחסי בעד התקופה בגינה שילם מראש ולא יוכל להשתמש באפליקציה, עד לתקופה של 12 חודשים.

7.2. הספק המורשה רשאי לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותיים, הם יפורסמו בדש-בורד של ממשק my.tranzila. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת בית העסק לתנאים המעודכנים. אם בית העסק אינו מסכים לתנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליו להודיע על כך לספק המורשה, והספק המורשה יפסיק את מתן השירות באופן מיידי.

7.3. שינויים בשירות - הספק המורשה רשאי להתאים, לעבד או לשנות את השירות, מאפייני השירות, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף והזמינות של השירות וכל היבט אחר הקשור לשירות, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי ש יהיה הספק המורשה מחויב במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כנגד הספק המורשה בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.

8. דין ומקום שיפוט - על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא הסכם זה, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

9. כללי - במקרה בו נפסק על ידי בית משפט המוסמך כי תנאי מתנאי השימוש הללו אינו חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, יתר תנאי השימוש מלבד אותו התנאי כאמור יעמדו בתוקפם והאמור באותו תנאי שבוטל ישוכתב ככל האפשר כדי לבטא את רצון הצדדים באופן חוקי והניתן לאכיפה. הימנעות של צד או שיהוי במימוש זכות העומדת לו ע"פ תנאים אלה לא תיחשב כויתור על הזכות.

10. פניות - בכל שאלה או פנייה יש לפנות אל הספק המורשה באמצעות כתובת המייל: serviceteam@interspace.net .

  • 1 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...