test

 1. תנאים לשירותי סליקה - טרנזילה \ Tranzila Pose
   1. הגדרות:

    • תוכניות - שירותים שונים הניתנים ע"י החברה.
    • לקוח - המשתמש הסופי בשירותי החברה.
   2. מהות השירותים:

    • חברת אינטרספייס בע"מ (להלן:"החברה") תספק שירותי סליקה מקוונים לאתרי אינטרנט, למערכות ולנקודות מכירה המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי, לשם קבלת אישור מידי מאת מנפיקות כרטיסי האשראי לביצוע עסקה; זאת באמצעות מערכת Tranzila (להלן "השירותים"), על פי התנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים ובמסמך זה להלן.
    • אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה, ולתשלום מלוא התמורה בגינם, בסכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים. כל סכום שלא ישולם לחברה במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות גבייה בשיעור המרבי המותר על פי דין, וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירותים, במידה ניכרת, יהיה הלקוח רשאי להודיע לחברה על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה בכתב של 15 יום מראש.
    • התמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק לשירותים המפורטים והמסומנים בטופס ההזמנה עליו חתם הלקוח, והלקוח יישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור השירותים ו/או עלות שירותים אחרים, לרבות שירותי ספק התשתית שנעשה שימוש בשירותיו בקשר עם השירותים.
   3. הקמת ואספקת השירותים:

    • מועד תחילת אספקת השירותים הנו כמפורט בטופס ההזמנה. הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו ושהוא מסכים שמועד תחילת אספקת השירותים הוא מועד משוער בלבד. מוסכם בזאת מפורשות, כי במקרה ויהיה איחור באספקת השירותים שיגרם ע"י כל סיבה שהיא שמקורה אינו באשמת או בשליטת החברה, ידחה מועד אספקת השירותים בהתאם, למועד אחר שיתואם עם הלקוח, והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד החברה, והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך.
    • על אף האמור, מובהר כי במקרה של איחור העולה על 20 יום מהמועד המיועד לתחילת אספקת השירותים ללקוח, שאינו באשמת הלקוח, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרות, ללא כל עלות.
    • למען הסר ספק, מובהר כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח, על ידו. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים.
    • החיוב החודשי יחל באופן מידי, ביום הפעלת מסוף הבדיקות.
    • התשלום בעבור החיוב החודשי ייקבע עפ"י כמות הטרנזקציות שנספרו ע"י החברה עבור החודש הרלוונטי, בחודש העוקב. אם הלקוח בחר בחבילה בתצורת "בנק" לדוגמא (חבילות לאתר האינטרנט - סטארטאפ/מידי/רגולר), העלות החודשית משולמת בעבור בנק (בהתאם לחבילה: סטרטאפ - בנק של 30 סליקות, מידי - בנק של 200 סליקות, רגולר - בנק של 1,000 סליקות) כאשר הלקוח "ינצל" את כל חבילת הבנק ייפתח לו באופן אוטומטי בנק נוסף בעלות חודשית נוספת בהתאם לעלות שחתם במעמד ההתחברות.
    • התשלום בעבור תוכניות "ללא הגבלה" הנו בגין שימוש סביר והוגן בשירות (עד כ-2,500 פעולות לחודש). במקרים בהם יבוצע שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות יחול על לקוח שניצל לרעה את השירות חיוב רטרואקטיבי בהתאם לתוכנית שירות המתאימה לשימוש שבוצע באותו המקרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק את המסוף שבוצע בו שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות כאמור לעיל, לאחר מתן הודעת עדכון על כך ללקוח.
    • שליחת מסרונים (הודעות SMS) ושימוש במסרונים באמצעות המערכת, בין השאר במסגרת שירות "טרנזילה מוניטור" או במסגרת שליחת דרישת תשלום ללקוח, כרוכים בתשלום של 0.09₪ + מע"מ בגין כל מסרון שנוצר במערכת עבור חשבון המשתמש. החיוב יבוצע בהתאם לכמות המסרונים שנשלחה בהתאם לשימוש במסוף בחודש החיוב.
    • החיוב הנו בעבור חודש קלנדרי והוא ייגבה עבור חודש מלא, גם אם בוצע שימוש בשירות רק בחלק מימי החודש.
    • החלפת מסלול עבור התשלום החודשי במערכת החיובים, תיעשה באמצעות בקשה כתובה ואפשרית החל מהחודש העוקב.
    • כל המחירים והאחוזים אינם כוללים מע"מ.
   4. ביטול:

    • החברה תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 15 יום מיום קבלת הודעה מהחברה.
    • בנוסף, תעמוד לחברה (בכל עת) וללקוח (לאחר סיום תקופת ההתחייבות הקבועה בטופס ההזמנה) הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 30 יום מראש.
    • חברה בע"מ מחויבת לשלוח הודעה לביטול בצירוף חותמת, לכן יש להעביר את הבקשה לביטול בפקס או סרוקה בדוא"ל. לקוח שאינו חברה בע"מ יכול להעביר בקשה לביטול דרך דוא"ל המעודכן במערכת טרנזילה ושיזוהה ע"י החברה ככתובת הדוא"ל של הלקוח.
    • במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש כי סכומים ששולמו על ידו עבור השירותים לא יוחזרו ובכללם דמי ההקמה, בשום מקרה, ויהוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים הסכימו, כי יפצה על הנזקים שיגרמו לחברה עקב הביטול; כל זאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוסף העומדים לזכותה של החברה על פי כל דין.
    • אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחבותו לשלם עבור שירותים שהתקבלו על ידו טרם מועד הביטול.
    • הקפאה - במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו, הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום של 220₪ + מע"מ.
    • לפי הנהלים של שב"א וחברות כרטיסי האשראי, מסוף אשר לא תהיה בו פעילות למשך 90 ימים ייסגר (ינותק מתקשורת) ע"י שב"א. לצורך כך, החברה פיתחה את מנגנון Keep alive, שמנטר את פעילות המסוף ומבצע עסקת חיוב בסך 0.1₪ ולאחריה (בהפרש של יום) עסקת זיכוי בסך 0.1₪ כ-80 ימים לאחר העסקה האחרונה ששודרה במסוף, וזאת כדי למנוע מהמסוף להיסגר ע"י שב"א.

     אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מאחריות למניעת סגירת המסוף (ניתוק תקשורת) ע"י שב"א בשל חוסר פעילות.

    • בכל מקרה בו יוחלט על זיכוי של הלקוח בגין חיובים שוטפים, לפנים משורת הדין, תחול עמלת ביטול עסקת חיוב בסך 5% מערך התקופה המבוטלת או 100₪ (לפי הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11₪ לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) שיקוזזו מסכום הזיכוי בפועל, לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק. אין באמור לסתור את חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.
   5. שימוש:

    • הלקוח מתחייב כי לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי בשירותים, מעבר לשימושו, וכן כי לא יפיק רווח, בכל דרך שהיא, ממכירת ו/או אספקת השירותים לאחר.
    • הציוד והתוכנה, המשמשים לצורך אספקת השירותים, יתוחזקו אך ורק ע"י החברה או מי מטעמה. הלקוח מתחייב כי לא יפרוץ, ישנה, יתקן, יחבל, יעתיק או יעביר לאחר, בכל דרך שהיא, את רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים.
    • הלקוח מסכים כי ביצוע של 1,000 פעולות ומעלה במסוף במהלך 5 דקות רצופות יחשב כשימוש בלתי סביר בשירות, זולת אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש מאת החברה.

     החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק באופן מידי את המסוף שבוצע בו שימוש בלתי סביר בשירות, כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

    • הלקוח מאשר ומתחייב לא לשמור פרטי כרטיסי אשראי בשדות חופשיים הקיימים במערכת טרנזילה, ומודע לכך שאם יישמרו פרטי כרטיסי אשראי בשדות אלו החברה תהיה רשאית למחוק שדות אלו ללא מתן עדכון ללקוח.

   6. אחריות בגין אספקת השירותים:

    • החברה מתחייבת כי תספק את השירותים כמתואר בטופס ההזמנה. בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו/או יהיו ליקויים בשירותים, כולם או מקצתם, מתחייבת החברה להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקנם, יהיה הלקוח זכאי לקבל מהחברה אך ורק החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אותם שירותים בעייתיים לחלק היחסי של התקופה שבה היו הליקויים כאמור.
    • הלקוח מצהיר ע"יעתו והסכמתו כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמינים (As Is ו- As Available). החברה מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא ולא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם סחירות ו/או מסחריות ו/או התאמה למטרה ספציפית. החברה אינה יוצרת כל מצג ולא תישא בכל אחריות שהיא, לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים, ובדבר מידע, חומרים, טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים, והיא אינה מתחייבת כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו/או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.
    • החברה ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם החברה לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או לפיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או לפיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב: (1) השימוש ו/או אי יכולת השימוש בשירותים; (2) אספקה ו/או היעדר אספקה של שירותי התמיכה בשירותים; (3) עסקאות למכירה ו/או לרכישה ו/או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (4) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו/או לשרתי הלקוח, שינוי המידע המאוחסן באתרי ו/או בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור; (6) רכישה של טובין ו/או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין (לרבות רשלנות) או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לחברה הודעה ו/או התראה על נזקים כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של החברה לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירות בחודש אחד.
    • החברה תהיה רשאית להפסיק מידית וללא מתן התראה מוקדמת את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, בכל מקרה בו מתן השירות ללקוח יסכן את מערכת החברה ו/או יסכן אספקת שירותים לקוחות אחרים של החברה וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
   7. שירות 3D Secure:

    • שירות ה-3D Secure תלוי במנפיק כרטיסי האשראי. אם המנפיק לא מאשר את העסקה (לפי שיקול דעתו הבלעדית), השירות לא יופעל, אך העסקה עשויה לעבור בהצלחה, ללא ביצוע אימות מול לקוח-הקצה.

     במקרה כזה לא תוכל לעלות כל טענה מצד הלקוח כלפי החברה.

    • שירות ה-3D Secure מחויב על פי כמות בקשות ה-3D Secure שבוצעו במסוף בחודש החיוב, גם אם לא הושלמו בהצלחה, וגם אם בוצעו עבור ניסיונות בדיקה. כל פעולת 3DS במסוף תיספר עבור החיוב בגין השימוש בשירות.
    • ישנם מנפיקים/מותגים שאינם תומכים בעסקאות עם שירות ה-3D Secure.
   8. כרטיסי SIM:

    • כרטיס ה-SIM המצורף לחומרת החברה מיועד לשימוש אך ורק בשילוב עם החומרה שסופקה מטעם החברה, ואסור לשימוש בכל חומרה אחרת, לרבות: מכשירי סליקה שסופקו ללקוח ע"י חברה אחרת, מכשירים סלולריים אחרים וכן לטובת כל שימוש אחר שאינו מיועד לביצוע פעולות סליקה במסופי החברה, לרבות: שימוש פרסומי, הפצת מסרים, סקרים, טלמרקטינג, שימוש למטרות בלתי-חוקיות או באופן הגורם מטרדים או הפרעות לגורמים שלישיים וכו'.
    • השימוש בחומרת טרנזילה ו/או בכרטיס ה-SIM הנם לשימושו האישי הסביר והוגן של המשתמש, בתום לב ובדרך מקובלת.
    • אין לבצע שינויים או לפגום בדרך כלשהי בכרטיס ה-SIM.
    • אין להשתמש בחומרת טרנזילה ו/או בכרטיס ה-SIM בדרך שעלולה לגרום להפרעות לרשת הסלולרית ו/או לתשתית הסליקה ו/או לשרתי החברה ו/או לחומרת החברה.

   

 2. הסכם שירות כללי
   1. קבלת הזמנות ותשלומים:

    • ביצוע ההזמנות מותנה באישור החברה. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בדוא"ל מאת החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות שירות ו/או לעכבן עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שייקבעו מעת לעת, או באם תבוצע חריגה מתנאי השימוש הסביר. החברה מתחייבת להודיע בפקס או בדוא"ל, כפי שהמזמין מסר לה, על דחיית ההזמנה.
    • באחריות הלקוח לעדכן את אמצעי התשלום שלו ככל ויחול בו שינוי. אם לא יתקבל תשלום טרם מועד החידוש, עקב ביטול כרטיס האשראי או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצעי תשלום אלטרנטיבי, רשאית החברה לאחר פניה סבירה ללקוח להשעות או לבטל את השירות עבור הלקוח.
    • החברה תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.
   2. אחריות מוגבלת:

    • החברה תעשה כל שביכולתה על מנת להעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, החברה אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השירות בכל זמן שהוא ו/או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה ו/או דרך האינטרנט. החברה אינה אחראית לחשיפתם ו/או מחיקתם ו/או השחתתם של נתונים שנשלחו ו/או התקבלו ו/או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. החברה אינה אחראית ללקוחותיה ו/או ללקוחות של לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר ו/או להפיץ נתונים ו/או אתרים ו/או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיכובים ו/או הפסקות שירות.
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאים להמשכת השירות.
    • אחריות החברה ללקוח או למשתמשי קצה של שירותיה מוגבלת לסה"כ הסכום ששולם והתקבל ע"י החברה לשירות שלא הוענק. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה ו/או למשתמשי קצה ו/או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות החברה ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכותיה, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו ע"י החברה, הלקוח ו/או מי מטעמו.
    • הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את החברה בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי החברה, יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי החברה, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר ע"י הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על החברה, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו ע"י מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתיה, כל חומר שסופק ע"י הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי החברה.
   3. זכויות:

    • בבעלות החברה כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנלווים. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי החברה אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש ע"י החברה.
   4. סודיות:

    • הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי החברה, תוכניותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה או לאסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע אם ייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין החברה.
    • בהתאם למדיניות אבטחת המידע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסה לשרתים ממדינות עוינות. רשימת המדינות העוינות עשויה להתעדכן מעת לעת, לקוחות עם דרישות ספציפיות יוכלו לפנות לתמיכה הטכנית.

   

 3. נספח תנאי שירות לאמצעי תשלום "Apple Pay"

  תנאי שימוש ללקוחות טרנזילה שסולקים אמצעי תשלום מסוג "Apple Pay".

  רכישת שירות התמיכה (להלן "השירות") בפלטפורמת Apple Pay (להלן "הפלטפורמה") של חברת Apple Inc. (להלן "אפל") מאת חברת אינטרספייס בע"מ (להלן "הספק המורשה") מהווה את הסכמת בית העסק לתנאים שלהלן, המהווים הסכם מחייב בין הספק המורשה לבין בית העסק. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה בתנאי שימוש אלה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאי השימוש או איזה מהוראותיהם.

   1. השירות:

    • מהות השירות הנה האפשרות להוסיף בדף התשלום / iFrame או כל אינטגרציה אחרת של טרנזילה, את כפתור התשלום באמצעות Apple Pay. בשלב זה השירות ניתן ללא עלות, אך הספק המורשה שומר לעצמו את הזכות לגבות בגין מתן השירות תשלום בהמשך.
   2. תנאי אפל:

    • בית העסק מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל התנאים המפורטים בהסכם Apple Pay Web Merchant Conditions and Terms (להלן "הסכם אפל") במהלך הגשת טופס ההצטרפות לשירות. הסכמת העוסק להסכם זה מהווה תנאי מקדים לשימוש ב-API של הפלטפורמה. מעת לעת אפל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התנאים, ובית העסק יידרש לאשר את התנאים המעודכנים בהסכם אפל כתנאי להמשך השימוש בשירות. נוסף על כך, בית העסק מאשר כי ידוע לו והוא מסכים כדלקמן:

     1. לספק המורשה הזכות בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את גישת בית העסק או את השימוש שלו ב-API של הפלטפורמה או כל חלק ממנו ו/או לספריות מסוימות, ובכלל זה במקרה שבו בית העסק יפר את ההסכם ו/או על פי דרישת אפל.

     2. הספק המורשה רשאי להעביר לאפל נתונים ודוחות אודות שימוש בית העסק בפלטפורמה, ובית העסק מסכים כי אפל תשתמש במידע כאמור לצורך (1) ביצוע התחייבויותיה ומימוש זכויותיה תחת הסכמיה של אפל עם הספק המורשה (2) שיפור הפלטפורמה, השירות וחווית המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים דומים/קשורים.

     3. בית העסק לא יעשה שימוש בפלטפורמה לצורך איסוף תרומות עבור גוף ו/או אדם אחר.

     4. אפל רשאית לבצע שינויים בפלטפורמה אשר עשויים לגרור צורך בעדכונים בשירות, ובכלל זה הפסקה זמנית של השירות לצרכי התאמות, שינויים, שדרוגים וכיוצא באלה, ולבית העסק לא תהיה כל טענה כלפי הספק המורשה או אפל בשל כך.

     5. מכיוון שאפל אינה מתחייבת לכך, הספק המורשה אינו מתחייב לזמני Up-Time של הפלטפורמה או למתן תמיכה טכנית לפתרון תקלות בפלטפורמה.

     6. נתוני בית העסק יישמרו בכל עת גם על מחשבי אפל ו/או צד שלישי מטעמה של אפל.

     7. בית העסק מסכים לכך שהספק המורשה יינטר את פעילותו בפלטפורמה ואת עמידתו בתנאי הסכם אפל ויספק נתונים ודוחות לאפל בגין הפעילות כאמור, לפי דרישות אפל כפי שתהיינה מעת לעת. ידוע לבית העסק כי על הספק המורשה חלה חובה לדווח לאפל בגין כל פעילות חריגה של בית העסק בפלטפורמה ו/או מדדי הונאה ו/או ביחס לעמידת בית העסק בתנאי הסכם אפל. מוסכם על בית העסק כי הספק המורשה רשאי לדרוש מהעוסק לבצע פעולות ו/או לחדול מפעולות מסוימות על מנת לתקן הפרות כאמור. Apple Pay Web Guidelines, Apple Pay HI Guidelines,

     8. בית העסק מתחייב לעמוד בתנאי Apple Pay Best Practices Guide, or Apple Marketing Guidelines כפי שיסופקו ע"י אפל מעת לעת.

   3. אירועי אבטחה:

    • בית העסק מתחייב להודיע ללא דיחוי לספק המורשה בכל מקרה של חשד לאירוע אבטחה בקשר עם השירות, ולשתף פעולה באופן סביר עם הספק המורשה בחקירת האירוע ובנקיטת צעדים למזעור נזקים, טיפול באירוע האבטחה, מיגורו ותחקורו, ולהטמיע את האמצעים הנדרשים ע"י אפל על מנת למנוע הישנות אירועים כאלה בעתיד. במידה ואירוע האבטחה מקורו במעשה ו/או מחדל של בית העסק, יישא בית העסק בהוצאות הכרוכות בביצוע סעיף זה וכן בכל נזק שיגרם כתוצאה מאירוע האבטחה.
   4. פרטיות:

    • אם בית העסק יבקש מהספק המורשה לשמור מידע פרטי של בית העסק ו/או של לקוחותיו, מידע זה יישמר אצל הספק המורשה בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק המורשה כפי שמתפרסמת מעת לעת באתר הספק המורשה.
   5. סיום ההסכם:

    • כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את השירות בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור, הספק המורשה רשאי להפסיק בכל עת את השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
   6. מגבלת אחריות/שיפוי:

    • הספק המורשה אינו אחראי בגין כל נזק בין ישיר, עקיף או תוצאתי (ובכלל זה אובדן רווחים, אובדן מידע ונתונים, פגיעה במוניטין) שעשוי להגרם לעוסק כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של אפל. הספק המורשה לא יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, מכל סוג שהוא, שינבעו מתקלה ו/או מחדל של הפלטפורמה ו/או של אפל.
    • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות הספק המורשה ביחס למעשים ו/או מחדלים של הספק המורשה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, עד לגובה סכום התשלומים ששולמו בפועל ע"י בית העסק לספק המורשה במשך 12 החודשים שקדמו לעילת הנזק.
    • בית העסק ישפה את הספק המורשה מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעת צד ג' כנגד הספק המורשה הנובעת ממעשה ו/או מחדל של בית העסק.
   7. שינויים בתנאי שימוש:

    • אם השירות יופסק בזמן שבית העסק מנוי לשירות, המשתמש יהיה זכאי להחזר יחסי בעד התקופה בגינה שילם מראש ולא יוכל להשתמש באפליקציה, עד לתקופה של 12 חודשים.
    • הספק המורשה רשאי לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותיים, הם יפורסמו בדש-בורד של ממשק tranzila. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת בית העסק לתנאים המעודכנים. אם בית העסק אינו מסכים לתנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליו להודיע על כך לספק המורשה, והספק המורשה יפסיק את מתן השירות באופן מידי.
    • שינויים בשירות - הספק המורשה רשאי להתאים, לעבד או לשנות את השירות, מאפייני השירות, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף והזמינות של השירות וכל היבט אחר הקשור לשירות, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שיהיה הספק המורשה מחויב במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כנגד הספק המורשה בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.
   8. דין ומקום שיפוט:

    • על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא הסכם זה, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
   9. כללי:

    • במקרה בו נפסק ע"י בית משפט המוסמך כי תנאי מתנאי השימוש הללו אינו חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, יתר תנאי השימוש מלבד אותו התנאי כאמור יעמדו בתוקפם והאמור באותו תנאי שבוטל ישוכתב ככל האפשר כדי לבטא את רצון הצדדים באופן חוקי והניתן לאכיפה. הימנעות של צד או שיהוי במימוש זכות העומדת לו ע"פ תנאים אלה לא תיחשב כויתור על הזכות.
   10. פניות:

    • בכל שאלה או פניה יש לפנות אל הספק המורשה בכתובת: service@interspace.net .

   

 4. נספח תנאי שירות "טרנזילה אקספרס"
   1. כללי:

    • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי חברת כרטיסי האשראי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר את בקשתנו זו או לא לאשרה כלל או לאשר את בקשתנו בחלקה או בתנאים.
    • מבלי לגרוע באמור בהסכם בית העסק, בית העסק מצהיר כי אינו פועל ומתחייב לא לפעול במהלך תקופת הסכם בית העסק בתחומים הבאים: הימורים אסורים, פורנוגרפיה, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, וכן שלא למכור אלכוהול, טבק ותרופות שלא בהתאם לדין. כמו כן, בית העסק מתחייב שלא למכור מוצרים מזויפים וכד'.
    • הלקוח מאשר בזאת כי הפרטים שנמסרו לחברה ובכלל במסגרת בקשת הצטרפות זו, הנם נכונים ומדויקים וכי החשבון/ות הם בבעלותו הבלעדית.
    • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי גם לאחר חתימת החברה על בקשת הצטרפות הלקוח לשירות, ייתכן והלקוח לא ייפתח לסליקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אלא לאחר קבלת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים שידרשו ממנו ושימצאו תקינים ע"י חברת כרטיסי האשראי.
    • בקשת ההצטרפות תיבחן ע"י החברה ותאושר או תדחה בהתאם לשיקוליה.
    • לא ניתן לבצע עסקת אשראי מתחת ל-5 יחידות מטבע (₪, $, € או כל מטבע אחר שיאושר לשימוש מראש ע"י החברה).
    • לא ניתן לבצע זיכוי ללקוח קצה במקרה שיתרת ה"בנק" שנצבר בחשבון הלקוח נמוכה מגובה הזיכוי.
    • עמלות הסליקה מוגדרות בתעריפון המתעדכן מעת לעת.
    • תוקף כל הצעה הנו 14 ימים.
   2. שירות:

    • השירות המסופק הנו שירות סליקת כרטיסי אשראי (להלן "שירות סליקה") שיאפשר לבית העסק לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי של הלקוח בעסקה רגילה / עסקת תשלומים בניכיון.
    • הלקוח יקבל גישה למערכת "טרנזילה" באמצעות שם משתמש וסיסמה. באמצעות המערכת יוכל בית העסק ליזום עסקאות חדשות, לחייב לקוחות, לבצע זיכויים בגין עסקאות ולראות דוחות בנוגע לעסקאות הלקוח.
    • בעת יצירת עסקה חדשה הלקוח יוכל לבחור האם לבצע עסקה רגילה או עסקת תשלומים בניכיון (כל עסקת תשלומים תשולם לבית העסק אחת לשבוע ובניכוי עמלות סליקה ועמלות ניכיון).
   3. תנאים:

    • החברה תנכה את עמלות הסליקה ו/או עמלות הניכיון מכל הכספים שיועברו לבית העסק באמצעות חברת PayMe.
    • החברה לא תישא בכל אחריות בגין טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם. הלקוח ישפה את החברה בגין כל תביעה, דרישה או נזק אשר ייגרם לחברה בקשר עם טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם.
    • הכחשת עסקה ע"י לקוח הקצה תגרור חיוב עמלת טיפול של 35₪ + מע"מ (או 22$ במקרה של כרטיסים זרים) ע"י החברה או מי מטעמה לטובת בירור הסוגייה. ללקוח תינתן תקופה של 7 ימים להמציא הוכחות לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה. אם החברה תגיע למסקנה (לפי שיקול דעתה הבלעדי) שאין הוכחה מספקת לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה – סכום העסקה המלא ינוכה מהכנסות עתידיות או לחילופין יחויב חשבון הבנק של בית העסק.

     למען הסר ספק, אין האמור גורע מאחריות הלקוח להחזיר סכומים אלו לחברה.

    • ההסכם שייחתם בין החברה לבין הלקוח יאפשר ללקוח לקבל תשלום במותגי כרטיסי אשראי והחיוב מאסטרקארד, ויזה, ישראכארט, אמריקן אקספרס (רק כאשר שירות הסליקה הוא באמצעות חברת "ישראכארט") ודיינרס (רק כאשר שירות הסליקה הוא באמצעות חברת "כאל").
    • ברירת המחדל היא שהלקוח חסום למטבע חוץ.
    • מעל מחזור שנתי של 25,000₪, תבוצע פגישת "הכר את הלקוח" בבית העסק שתנוהל ע"י חברת האשראי/ניכיון. ככל שההליך לא יושלם הסליקה עלולה להיחסם במסוף כאשר הלקוח יגיע למחזור שנתי של 50,000₪.
    • החברה רשאית לעצור את הפעילות באופן מידי במקרה של חשד להונאה (בשל עלייה לאוויר ללא תהליך גיוס מלא).
    • החברה רשאית לעכב כספים למסוף שבו יהיה חשד להונאה ו/או למסוף שבו יהיה ריבוי הכחשות.
    • סכומים הנסלקים בכרטיסי אשראי זרים מחייבים את התנאים הבאים: הלקוח חייב שיהיה לו אתר אינטרנט, האתר חייב להכיל תנאי שימוש ברורים שכוללים מדיניות ביטול והחזר ללקוח, על הלקוח להחתים את הבנק שלו על הרשאה לחיוב חשבון, על הלקוח להצהיר במעמד המכירה ואף למלא בחוזה עם החברה את המחזור השנתי שלו - מתוך סכום זה יישמרו כערבות 10% (מרגע תחילת סליקת מט״ח ועד להגעה ל10% לא יתבצעו העברות ללקוח).
    • העברות מט"ח – כברירת מחדל סכומים הנסלקים במט"ח יועברו ללקוח כאשר יצבור סכום של 500$ עקב עלויות עמלת SWIFT, אם הלקוח רוצה לשנות סכום זה בקשתו תועבר לבדיקה ולאישור נקודתי מול איש המכירות.
    • עבור עמלות העברה מכל סוג יחויב הלקוח בלבד בהתאם להסכם שלו מולו הבנק.
    • בית העסק יזוכה באופן אוטומטי בגין עסקאות לאחר עד 9 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה בסכומי העסקאות בניכוי עמלות - וזאת רק לאחר אישור מחברת האשראי.
    • תנאי למתן השירות הנו חתימה של הלקוח על טופס הנקרא "הרשאה בנקאית" (נספח לחוזה). ההרשאה הבנקאית משמשת כאמצעי ביטחון והשימוש בה יבוצע במקרה של הונאה או של הכחשה של לקוח קצה שלא טופלה לאחר 7 ימים, לאחר ניסיונות לאתר את הלקוח ולגבות את התשלום בדרכים המקובלות.
    • חשבונית בגין עמלות הסליקה תופק ע"י חברת PayMe (שותפה של החברה).
    • חשבונית בגין השירות החודשי תופק ע"י החברה.
    • החברה רשאית לבקש מהלקוח צילום ת.ז על כל נספחיה.
   4. שונות:

    • ההסכם מול בית העסק (להלן "ההסכם") ייכנס לתוקף רק עם חתימתו. כל צד יכול להביא לסיום ההסכם מכל סיבה (for convenience) עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של 21 יום. במקרה של סיום ההסכם, בית העסק יסלק את חובותיו כלפי החברה בע"מ תוך 30 יום ממתן ההתראה.
    • קיום ההסכם על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.
    • כל סטייה ו/או שינוי בהסכם לא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב ע"י מורשה החתימה של שני הצדדים.
    • כל ההודעות בהתאם להסכם תעשינה בכתב ותיחשבנה כאילו נמסרו לנמען: שלושה (3) ימים מהיום בו נמסרו לבית הדואר (במקרה של דואר רשום) או ביום המופיע באישור על העברה באמצעות פקס או באישור קריאה (“read”) בדוא"ל.
    • שום ויתור, שיהוי, אי-שימוש בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדם או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.
    • הצדדים מצהירים בזאת כי קראו את ההסכם בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, ואת מלוא המשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא סייג את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.
    • החברה תהא רשאית להסב את ההסכם כולל התחייבויותיה בגינו לצד ג' ללא אישור בית העסק. (א) לכל צד יש את הסמכות המלאה להתחייב ולבצע התחייבויותיו בהסכם; (ב) התקשרות כל צד בהסכם האמור וביצועו על ידו אינם עומדים בניגוד להסכם או התחייבויות כלשהן אשר אותו צד כפוף להם או צד להם; (ג) כל צד מתחייב לקיים כל הוראת חוק רלוונטית בעניין שמירת הסודיות על המידע הפרטי של הלקוחות (לרבות מידע רגיש).
    • עמידה בתנאי השימוש בשירות הנה הכרחית לצורך ביצוע עסקאות דרך המערכת.
    • מסמך זה עשוי להשתנות מעת לעת.

   

 5. תנאי שירות - תמיכה מרחוק

  על מנת לקבל את שירותי התמיכה מרחוק שמעניקה החברה, יש להזין את מזהה ההתחברות שהתקבל מהנציג בשדה "מזהה שלך" בתחתית הדף וללחוץ על כפתור "שלח".

  השלמות הפעולות הנ"ל כמוהן כחתימה על תקנון שירות זה, והן מעידות כי הוראות התקנון נקראו במלואן וכי הלקוח נותן הסכמתו המלאה לכל התנאים האמורים בו.

   1. השירות:

    • תמיכה טלפונית או השתלטות מרחוק תינתנה ללקוחות החברה בלבד. השתלטות מרחוק מאפשרת לחברה להתחבר למחשב הלקוח ו/או לציוד קצה, לצורך בדיקת בעיות והגדרות ותיקונן במידת האפשר.

     רק לאחר בקשה יזומה מצד הלקוח בכתב ו/או בע"פ, שירות התמיכה יינתן ללקוח. החברה אינה מחויבת להשתמש בהשתלטות מרחוק על מחשבי הלקוחות, ומשאירה לעצמה את הבחירה אם להשתמש בהשתלטות מרחוק או לא.

    • למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי יחד עם הבקשה היזומה מצד הלקוח לקבל תמיכה ואישורו לעשות שימוש במערכת שליטה מרחוק לשם קבלת שירותי התמיכה, הלקוח מאשר לחברה להתחבר אל המחשב הדורש תמיכה ו/או כל שירות אחר, ולצורך כך לעיין בקבצים, תיקיות, תוכנות ובכלל החומרים המצויים בו ככל שיידרש למתן תמיכה לצורך ניסיון לפתרון התקלה ו/או הגדרה או כל נושא פניה אחר שבגינן פנה הלקוח, באמצעות תמיכה בהשתלטות מרחוק.
   2. הגבלת אחריות:

    • לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שירותי התמיכה הניתנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם.
    • החברה לא תישא באחריות לכל שיבוש, הפרעה, סיכול ו/או מניעה במתן שירותי התמיכה שמקורם בגורם אחר שאינו בשליטתה לרבות צד שלישי.
    • אין במתן התמיכה התחייבות לפתור את התקלה, והחברה אינה מחויבת לפתור או לתת פתרון מלא או חלקי במענה טכני ו/או לתת מענה לנושאים שבגינם ניתן שירות התמיכה.
    • טרם הטיפול והגישה למחשב הלקוח, חובתו ובאחריותו של הלקוח לגבות את החומר במחשב. החברה לא תישא בשום אחריות לאובדן חלקי ו/או מלא של החומר ו/או קבצים מכל הסוגים השמורים במחשב.
    • במהלך התמיכה ו/או ההשתלטות מרחוק ייתכנו עיכובים, כשלים, נזקים, תקלות במידע והעברתו, ולכן החברה מסירה כל אחריות לכך, גם אם ניתנה הנחיה טלפונית באופן ישיר או עקיף שגרמה לכך.
    • הסכמה לקבלת שירותים מחברתנו, לרבות שירותי תמיכה והשתלטות מרחוק, מסירה אחריות מהחברה, והחברה לא תישא בשום אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מכך. מוסכם כי בכל מצב ועניין ובכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי על מחיר השירות שבגינו ניתנה התמיכה.
    • אם ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות בגין אספקת שירותי החברה, לרבות תמיכה והשתלטות מרחוק, החברה אינה אחראית לכך ובקבלת שירותים אלו הלקוח מסיר כל אחריות מהחברה.
    • החברה מסכימה לספק ללקוח את שירותי התמיכה על יסוד הסכמת הלקוח לסעיפים לעיל.
   3. פרטיות:

    • לצורך קבלת שירותים מהחברה, ייתכן והלקוח יידרש לספק פרטי זיהוי לחברה. במהלך התהליך ייתכן והלקוח יתבקש למסור פרטים לזיהוי. נאסר על הלקוח להעביר פרטים אלה ככל שנמסרו, לצד שלישי במטרה שישתמש בהם כדי להזדהות ולקבל את השירות במקומו.

   

 6. תנאי שירות ומדיניות החזרת מכשיר סליקה (חומרת טרנזילה: טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים) וביטול עסקה

  בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

   1. תוקף האחריות על מכשיר סליקה טרנזילה מסוג טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים (להלן "המכשיר") הנו שנה מחתימת ההסכם בפועל.
   2. תוקף האחריות על סוללת המכשיר הנו 6 חודשים מחתימת ההסכם בפועל.
   3. במקרה של מכשיר תקול בתוך זמן האחריות האמור, על הלקוח לשלוח את המכשיר התקול על חשבונו למשרדי החברה (לכבוד: חברת אינטרספייס בע"מ, בכתובת: יד חרוצים 19, ת.ד. 8723 נתניה, מיקוד 4250519). החברה תבצע החלפה של המכשיר התקול במכשיר תקין תוך 7 ימי עסקים ללא עלות, למעט במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו.
   4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמכשיר סופק ללקוח, יועבר החזר כספי ללקוח אך ורק לאחר הגעת המכשיר המקורי במצב תקין, חזרה למשרדי החברה, ואך ורק לאחר בדיקת תקינותו, כאשר המכשיר יוחזר באריזתו המקורית, והוא שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. זכות זו נתונה ללקוח למשך 14 ימים מיום קבלת המכשיר.
   5. החזר כספי ללקוח ייעשה באותו אופן בו בוצע התשלום ובסכום העסקה בקיזוז דמי ביטול, כקבוע בתקנות. תחול עמלת ביטול עסקת חיוב בסך 5% מערך התקופה המבוטלת או 100₪ (לפי הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11₪ + מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) שיקוזזו מסכום הזיכוי בפועל, לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק. אין באמור לסתור את חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.
   6. במקרה של ביטול עסקה לפני משלוח המכשיר אל הלקוח, לא יבוצע קיזוז דמי ביטול, וזאת בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
   7. היה והחברה תאשר החזרת המכשיר מעבר ל-14 ימים מיום קבלת המכשיר על פי שיקול דעתה הבלעדי, יישא הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 20% ממחיר המכשיר.
   8. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של אובדן / גניבת מכשיר, החברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
   9. ביטול הזמנה ייעשה ישירות מול מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל service@interspace.net, או בטלפון 073-2224444.

   

 7. נספח תנאי שירות לאמצעי תשלום bit
   1. תנאים אלה מתייחסים לבתי עסק שהעבירו בקשה ואושר להם לקבל תשלום מלקוחותיהם באמצעות אמצעי תשלום מסוג "ארנק אלקטרוני bit" (להלן "bit").
   2. השירות מונגש לבית העסק באמצעות החברה.
   3. בהתאם לכך, בית העסק מאשר ומצהיר כי:
    • ידוע לו שעסקת "ארנק אלקטרוני" היא עסקה בכרטיס אשראי לכל דבר ועניין, וחלים עליה כל ההוראות והדינים הרלוונטיים החלים על עסקאות בכרטיסי אשראי.
    • bit והחברה אינן אחראיות בכל מקרה על העסקה, על תקינותה ועל הזיכוי הכספי לחשבון הבנק של בית העסק.
    • באמצעות שירות תשלום bit ניתן לסלוק במטבע ישראלי (₪) בלבד. לא ניתן לסלוק עסקאות מט"ח באמצעות שירות תשלום bit.
    • ניתן לבצע עסקאות bit עם סכום עסקה מינימלי של 5₪ כולל מע"מ.
    • בית העסק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי כלשהו כלפי פלטפורמת ארנק bit (להלן "הארנק") וכלפי החברה בהקשר עם קבלת התשלומים באמצעות הארנק, עם נזקים ישירים או עקיפים שנגרמו לבית העסק בהקשר קבלת תשלומים באמצעות הארנק, או בהקשר הפעלה או ניתוק של השירות מבית העסק.
    • ידוע לבית העסק והוא מסכים כי החברה תהא רשאית למסור מידע ו/או דיווחים לגופים ו/או תאגידים ו/או רשויות ככל שתידרש לכך על פי הוראות כל דין, על פעולות שבוצעו ע"י בית העסק ו/או ע"י לקוח הקצה, מבלי ליתן לבית העסק הודעה בדבר ביצוע הדיווח (טרם ביצועו ו/או לאחריו).
    • פלטפורמת הארנק יכולה לפנות לבית העסק לקבלת פרטים על עסקאות הארנק שנעשו מול לקוחות הארנק.
    • בהתאם לחוק שירותי תשלום ועל פי כל דין, יכולה פלטפורמת הארנק להחליט על ביטולי עסקאות שנעשו מול בית העסק תוך שימוש בארנק, והכל בהתאם להוראות הרגולציה והפיקוח על שירותי תשלום אלקטרוניים.
    • קבלת אפשרות התשלום באמצעות הארנק האלקטרוני מותנית בהסכמת מפעיל הארנק, והוא יוכל לבטל את השירות מידית ובהתאם להוראות כל דין.
   4. בית עסק, אשר חשבון הבנק המשמש אותו לקבלת זיכויים בגין עסקאות אשראי אינו בבנק הפועלים, יעבור תהליך "הכר את הלקוח" (KYC) עם הגעתו למחזור עסקאות מצטבר בbit בסך של 40,000 ₪בתקופה של 12 חודשים.
   5. תהליך ה-KYC הוא תנאי להמשך קבלת התשלומים באמצעות הארנק, לאחר הגעה לתקרת הסליקה המותרת בחוק.
   6. בגין עסקאות bit תיגבה עלות נוספת מעל עמלת הסליקה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבעו מול בית העסק בהתחברותו לשירות. העלות הנוספת הנה בגובה 0.5% מסך עסקאות bit במסוף בחודש החיוב.
   7. השירות פתוח לעסקאות "דיינרס" רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם חברת "כאל".
   8. השירות פתוח לעסקאות "אמריקן אקספרס" רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם חברת "ישראכרט".
   9. באחריות בית העסק לוודא כי מספר הספק שהעביר לצורך סליקת ארנק bit פתוח לכל המותגים הנסלקים בחברת הסליקה על מנת למנוע נפילת עסקאות.

   

 8. תנאי שירות למסלולי "POS Promo" ו-"Promo Nova"
   1. התשלום עבור השירות הנו בסוף כל חודש על החודש הקודם, ומתחיל עם הקמת המסוף בין אם המסוף במצב טסט או פעיל.
   2. התשלום הנו תשלום חודשי קבוע (לא מדובר בעסקת תשלומים) ובהתחייבות ל-24 חודשים (לא כולל חודשי חינם, במידה וינתנו), בסכום בהתאם למסלול שנבחר.
   3. התשלום החודשי כולל תשלום עבור מכשיר הסליקה, עבור שירותי סליקה במסגרת תוכנית "ללא הגבלה" וכן עבור חיבור לאשראית EMV.
   4. התשלום בעבור תוכניות "ללא הגבלה" הנו בגין שימוש סביר והוגן בשירות (עד כ-2,500 פעולות לחודש). במקרים בהם יבוצע שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות יחול על לקוח שניצל לרעה את השירות חיוב רטרואקטיבי בהתאם לתוכנית שירות המתאימה לשימוש שבוצע באותו המקרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק את המסוף שבוצע בו שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות כאמור לעיל, לאחר מתן הודעת עדכון על כך ללקוח.
   5. ככל שהלקוח יתנתק מהשירות לפני תום תקופת ה-24 חודשים, ישולם קנס יציאה בגובה המחיר החודשי של המסלול בגין כל חודש התחייבות שנותר עד להשלמת תקופה של 24 חודשי תשלום.
   6. כלל החומרה בבעלות החברה עד שנסתיימו כלל 24 התשלומים במסגרת ההתחייבות, ונשמרת לחברה הזכות לבקש את החומרה אם הלקוח לא יעמוד בתשלומים החודשיים. רק לאחר 24 חודשי תשלום המכשיר יהיה שייך ללקוח.
   7. לאחר תום תקופת ההתחייבות, מחיר החבילה יישאר ללא שינוי במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55", וישתנה למחיר של 49 ₪ לחודש במסלול "POS Promo".
   8. אם הלקוח הוסיף מודולים לחבילה הראשית, לאחר 24 חודשי תשלום עלות המודולים תישאר ללא שינוי וללא התחייבות.
   9. כביטחון לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות שמירת תקינותו ושלמותו של המכשיר ותשלום מלוא התמורה לחברה, הלקוח ממציא בזה לחברה שטר חוב חתום כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם זה. השטר נועד להבטיח כל חיוב ו/או התחייבות של הלקוח כלפי החברה מכוח הסכם זה. בחתימתו על הסכם זה נותן הלקוח ייפוי כוח בלתי חוזר לחברה למלא את כל הפרטים החסרים בשטר ולהגישו לפירעון, וזאת ככל שהדבר נדרש לשם פירעונו במקרה שהלקוח לא עמד בהתחייבות כלשהי כלפי החברה.
   10. כל זמן שהשירות פעיל ואין פערי חיוב, התשלום החודשי מקנה אחריות על מכשיר הסליקה למשך 36 חודשים מיום רכישתו במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55" בלבד.
    במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55", במצב של תקלה, המכשיר יישלח למשרדי החברה בשליחות על חשבון הלקוח, וכנגדו יישלח מכשיר חליפי תקין בשליחות על חשבון החברה.
    במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו אינם כלולים במסגרת האחריות.
    בקרות נזק שתיקונו אינו במסגרת התחייבויות החברה המפורשות לתחזוקה כאמור לעיל (לרבות, מבלי לגרוע, אם נגרם כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח), החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע התיקון כנגד תשלום נוסף עליו יוסכם עם הלקוח.
   11. קיימת אפשרות הזמנת התקנה פיזית ראשונית בתוספת תשלום.
   12. הלקוח מצהיר כי הוא בדק את מאפייני המכשיר, המפרטים הרלוונטיים שלו ואת השירותים באופן מקיף ויסודי ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו, וכי לא תהא לו טענה או דרישה כלשהי כלפי החברה בקשר למאפייני ולביצועי המכשיר ו/או השירותים ו/או בקשר להתאמת המכשיר ו/או השירותים לצרכיו.

   

 9. תנאי שירות כלליים

  מאחר שהמידע של לקוחות החברה, המאוחסן בשרתי החברה ומוזרם בצינורות התקשורת השונים, עלול לפגוע בכוונותינו הטובות, שמנו הטוב ותפקודינו, מובהר ומוסכם מראש כי לקוחותינו, לקוחותיהם או משתמשיהם מפרים את כללי השימוש האמורים אם עסקו באחת או יותר מהפעילויות הבאות:

  1. פגיעה בזכויות יוצרים:

   עיסוק בכל פעילות של שימוש לא מותר במידע הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, חברה או ישות או הפוגע במותג, קניין רוחני, קוד שירות, סוד מסחרי, תוכנה מוגנת או פטנט. בנוסף, עיסוק הפוגע בפרטיות, פרסום או זכויות פרט של אחרים.

   החברה מחויבת על פי חוק להסיר או לחסום גישה לתכנים של לקוחות בקבלת פניה מתאימה המתרה על פגיעה בזכויות יוצרים. מדיניות החברה היא להפסיק את השירות ללקוחות בעלי עבירות חוזרות על כללי השירות.

  2. חומרי תועבה:

   ש

 • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...