תנאי שירות - טרנזילה פיננסים אקספרס

 1. לכבוד,
  חברת אינטרספייס בע"מ ו/או טרנזילה בע"מ (להלן: "חברת כרטיסי אשראי").
כללי

 1. ידוע לנו, כי חברת אינטרספייס בע"מ ו/או כרטיסי האשראי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר את בקשתנו זו או לא לאשרה כלל או לאשר את בקשתנו בחלקה או בתנאים.
 2. מבלי לגרוע באמור בהסכם בית העסק, בית העסק מצהיר כי אינו פועל ומתחייב לא לפעול במהלך תקופת הסכם בית העסק בתחומים הבאים: הימורים אסורים, פורנוגרפיה, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, וכן שלא למכור אלכוהול, טבק ותרופות שלא בהתאם לדין. כמו כן, בית עסק מתחייב שלא למכור מוצרים מזויפים וכד'.
 3. בית העסק מאשר בזאת, כי הפרטים שנמסרו לחברת אינטרספייס בע"מ ובכלל במסגרת בקשת הצטרפות זו, הינם נכונים ומדויקים וכי החשבון/ות הם בבעלותו הבלעדית.
 4. ידוע לנו כי גם לאחר חתימתנו על בקשה זו ייתכן ובית העסק לא ייפתח לסליקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אלא לאחר קבלת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים שידרשו מאתנו ושימצאו תקינים על ידכם.
 5. בקשת הצטרפות זו תיבחן ע"י חברת אינטרספייס בע"מ ותאושר/תדחה בהתאם לשיקוליה.
 6. לא ניתן לבצע עסקת אשראי מתחת ל - 5 יחידות מטבע (₪,$,יורו או כל מטבע שיאושר לשימוש).
 7. כל המחירים והאחוזים המופיעים בחוזה זה הינם לפני מע"מ.
שירות
 1. השירות המסופק הינו שירות סליקת כרטיסי אשראי (להלן: "שירות סליקה") שיאפשר לבית העסק לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 2. השירות המתואר מסופק ע"י חברת אינטרספייס בע"מ באמצעות שירות של מערכת טרנזילה שבבעלותה.
 3. בית העסק יקבל גישה למערכת טרנזילה באמצעות שם משתמש וסיסמה. באמצעות המערכת יוכל בית העסק ליזום עסקאות חדשות, לחייב לקוחות קצה, לבצע זיכויים בגין עסקאות ולראות דו"חות בנוגע לעסקאות בית העסק.
תנאים
 1. חברת טרנזילה בע"מ תנכה מכספי הסליקה את עמלות הסליקה, וכן כל עמלות המופיעות בתנאי התקשרותה מול בית העסק, לרבות עמלות המופיעות בתעריפון חברת טרנזילה בע"מ.
 2. חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא בכל אחריות בגין טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם ובית העסק ישפה את חברת אינטרספייס בע"מ בגין כל תביעה, דרישה או נזק אשר ייגרם לחברת אינטרספייס בע"מ בקשר עם טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם.
 3. הסכם זה יאפשר לבית העסק לקבל תשלום במותגי כרטיסי אשראי והחיוב "מאסטרקארד" ו/או "ויזה".
 4. ברירת המחדל היא שבית העסק חסום למטבע חוץ, אם יש לבית העסק צורך בסליקת מטבע חוץ יש לציין זאת ע"י בחירה בטבלה מעלה.
 5. מעל מחזור שנתי של כ-25,000 ₪, תבוצע פגישת "הכר את הלקוח" בבית העסק ע"י חברת האשראי. אם ההליך לא יושלם, הסליקה עלולה להיחסם במסוף כאשר סכומי הסליקה של בית העסק יגיעו ל-50,000 ₪.
 6. לחברת האשראי תינתן האפשרות לעצור פעילות באופן מיידי במקרה של חשד להונאה או בשל עליה לאוויר ללא תהליך גיוס מלא.
 7. לחברת האשראי תינתן האפשרות לעכב העברת כספי סליקה לבית עסק שטרם השלים העברת כלל המסמכים הדרושים במסגרת תהליך גיוס מלא, עד להשלמה מלאה של כלל המסמכים האמורים על ידי בית העסק.
 8. לחברת האשראי תינתן האפשרות לעיכוב כספים במסוף שבו תהיה חשד להונאה ו/או ריבוי הכחשות.
 9. סכומים הנסלקים בכרטיסי אשראי זרים מחייבים את התנאים הבאים: בית העסק חייב שיהיה לו אתר אינטרנט, האתר חייב להכיל תנאי שימוש ברורים שכוללים מדיניות ביטול והחזר ללקוח-קצה, על בית העסק להחתים את הבנק שלו על הרשאה לחיוב חשבון, על בית העסק להצהיר במעמד המכירה ואף למלא בחוזה את המחזור השנתי שלו, מתוך סכום זה ישמרו כערבות 10% (מרגע תחילת סליקה ועד להגעה ל-10% לא תתבצענה העברות).
 10. על עמלות העברה מכל סוג יחויב בי תהעסק בלבד לפי ההסכם שלו מולו הבנק.
 11. כנספח ותנאי למתן השירות בית העסק יחתום על טופס הנקרא "הרשאה בנקאית" (נספח לחוזה זה).
 12. בגין חיובי עמלות סליקה ו/או כל עמלות המופיעות בתנאי התקשרותה מול בית העסק, לרבות עמלות המופיעות התעריפון חברת טרנזילה בע"מ, תשלח חשבונית על ידי חברת טרנזילה בע"מ.
 13. בגין השירות החודשי תשלח חשבונית ע"י חברת אינטרספייס בע"מ.
 14. חברת אינטרספייס בע"מ רשאית לבקש מבית העסק צילום ת.ז על כל נספחיו מבית העסק.
שונות
 1. הסכם זה ייכנס לתוקף עם חתימתו על ידי בית העסק. כל צד יכול להביא לסיום ההסכם מכל סיבה (for convenience) עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של 21 יום. במקרה של סיום ההסכם, בית העסק יסלק את חובותיו כלפי חברת אינטרספייס בע"מ תוך 30 יום ממתן ההתראה.
 2. למען הסר ספק, כל הוראה הקיימת בהסכם בית העסק של חברת טרנזילה בע"מ גוברת על כל הוראה בהסכם מול חברת אינטרספייס בע"מ.
 3. הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.
 4. כל סטייה ו/או שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב על ידי מורשה החתימה של שני הצדדים.
 5. כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותיחשבנה כאילו נמסרו לנמען: שלושה (3) ימים מהיום בו נמסרו לבית הדואר (במקרה של דואר רשום) או ביום המופיע באישור על העברה באמצעות פקס או בדואר אלקטרוני.
 6. שום ויתור, שיהוי, אי-שימוש בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדם או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.
 7. הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, ואת מלוא המשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא סייג את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.
 8. חברת אינטרספייס בע"מ תהא רשאית להסב הסכם זה כולל התחייבויותיה בגינו לצד ג' ללא אישור בית העסק.
 9. (א) לכל צד יש את הסמכות המלאה להתחייב ולבצע התחייבויותיו בהסכם זה; (ב) התקשרות כל צד בהסכם זה וביצועו על ידו אינם עומדים בניגוד להסכם או התחייבויות כלשהן אשר אותו צד כפוף להם או צד להם; (ג) כל צד מתחייב לקיים כל הוראת חוק רלוונטית בעניין שמירת הסודיות על המידע הפרטי של לקוחות הקצה (לרבות מידע רגיש).
 10. עמידה בתנאי השימוש בשירות הינה הכרחית לצורך ביצוע עסקאות דרך המערכת, לא יתאפשר ביצוע עסקה באמצעות המערכת, למי שלא יאשר מראש את תנאי השימוש.
 11. מסמך זה עלול להשתנות מעת לעת ויש להתעדכן בלינק הבא: www.interspace.net/rules.html
 
 • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...