תנאים לשירותי סליקה - טרנזילה \ Tranzila Pose

תנאים לשירותי סליקה טרנזילה ו-Pose

1. מהות השירותים:

• אינטרספייס בע"מ תספק שירותי סליקה מקוונים לאתרי אינטרנט, למערכות ולנקודות מכירה המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי, לשם קבלת אישור מיידי, מאת מנפיקות כרטיסי האשראי, לביצוע עסקה; זאת באמצעות מערכת TRANZILA, (להלן: "השירותים"), על פי התנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים ובהסכם זה להלן.

• אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה, ולתשלום מלוא התמורה בגינם, בסכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים. כל סכום שלא ישולם לאינטרספייס במועדו ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה, בשיעור המרבי
המותר על פי דין; וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.


• אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירותים, במידה ניכרת, יהיה הלקוח רשאי להודיע לאינטרספייס על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה בכתב של 15 יום מראש.


• התמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק לשירותים המפורטים והמסומנים בטופס ההזמנה עליו חתם הלקוח, והלקוח ישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור השירותים ו/או עלות שירותים אחרים, לרבות שירותי ספק התשתית שנעשה שימוש בשירותיו בקשר עם השירותים
.

2. הקמת ואספקת השירותים:

• מועד תחילת אספקת השירותים הינו כמפורט בטופס ההזמנה. הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו והוא מסכים שמועד תחילת אספקת השירותים הוא מועד משוער בלבד. מוסכם בזאת מפורשות, כי במקרה ויהיה איחור באספקת השירותים שיגרם על ידי כל סיבה שאינה באשמת או בשליטת אינטרספייס, ידחה מועד אספקת השירותים בהתאם, למועד אחר שיתואם עם הלקוח, והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד אינטרספייס והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך.


• על אף האמור מובהר, כי במקרה של איחור העולה על 20 יום מהמועד המיועד לתחילת אספקת השירותים ללקוח, שאינו באשמת הלקוח, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרות, ללא כל עלות.


• למניעת ספק מובהר, כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח, על ידו. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים.


• תחילת החיוב החודשי, תחל באופן מידי, ביום הפעלת מסוף הבדיקות.


• התשלום בעבור החיוב החודשי יקבע עפ"י כמות הטרנזקציות שנספרו ע"י אינטרספייס עבור החודש הרלוונטי, בחודש העוקב. במידה והלקוח בחר בחבילה בתצורת "בנק" (חבילות לאתר האינטרנט - סטארטאפ/מידי/רגולר) העלות החודשית היא בעבור בנק (בהתאם לחבילה - סטרטאפ - בנק של 30 סליקות , מידי - בנק של 200 סליקות, רגולר - בנק של 1000 סליקות) כאשר הלקוח "יעבור" את הבנק יפתח לו באופן אוטומטי בנק נוסף בעלות חודשית נוספת בהתאם לעלות שחתם במעמד ההתחברות, כמו כן הלקוח יוכל לשדרג בעצמו את החבילה לבנק "גדול" יותר גם במהלך אותו החודש ולא לשלם "כפול" כל זאת בפניה יזומה של הלקוח אל מחלקת המכירות בכתב ועד לזמן שדרוג סביר (לפחות שלושה ימי עסקים לפני סיום החודש).


• התשלום בעבור תכניות "ללא הגבלה" הינו בגין שימוש סביר והוגן בשירות (עד כ-2,500 פעולות). במקרים בהם יבוצע שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות יחול על לקוח שניצל לרעה את השירות חיוב רטרואקטיבי בהתאם לתכנית שירות המתאימה לשימוש שבוצע באותו המקרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק את המסוף שבוצע בו שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות כאמור לעיל, לאחר מתן הודעת עדכון על כך ללקוח.


• החיוב הנו בעבור חודש קלנדרי והיא תיגבה עבור חודש מלא, גם במידה שבוצע שימוש רק בחלק מימי החודש.


• החלפת מסלול עבור התשלום החודשי במערכת החיובים, תעשה באמצעות בקשה כתובה ואפשרית החל מהחודש העוקב.


• כל המחירים אינם כוללים מע"מ.


• שימוש במערכת החשבוניות אינו בא במקום החוק המחייב משלוח חשבונית מקור ללקוח.

3. ביטול:

• אינטרספייס תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 15 יום מיום קבלת הודעת אינטרספייס.

• בנוסף, תעמוד לאינטרספייס (בכל עת) וללקוח (לאחר סיום תקופת ההתחייבות הקבועה בטופס ההזמנה) הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 30 יום מראש.


• חברה בע"מ מחויבת לשלוח הודעה לביטול בצירוף חותמת, לכן יש להעביר את הבקשה לביטול בפקס או סרוקה בדוא"ל. לקוח שאינו חברה בע"מ יכול להעביר בקשה לביטול דרך דוא"ל המעודכן במערכת טרנזילה ושיזוהה על ידנו כמייל של הלקוח.


• במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש, כי סכומים ששולמו על ידו
עבור השירותים לא יוחזרו ובכללן דמי ההקמה, בשום מקרה, ויהוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים הסכימו, כי יפצה על הנזקים שיגרמו לאינטרספייס עקב הביטול; כל זאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוסף העומדים לזכותה של אינטרספייס
על פי כל דין.


• אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחבותו לשלם עבור שירותים שהתקבלו על ידו טרם מועד הביטול.


• הקפאה- במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו, הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום של 220 ש"ח + מע"מ.


• לידיעתכם, לפי הנהלים של שב"א וחברות האשראי, מסוף אשר לא תהיה בו פעילות למשך 90 ימים ייסגר (ינותק מתקשורת) ע"י שב"א.

לצורך כך, חברת טרנזילה פיתחה את מנגנון Keep alive, שמנטר את פעילות המסוף ומבצע עסקת חיוב בסך 0.1 ש"ח ולאחריה (בהפרש של יום) עסקת זיכוי בסך 0.1 ש"ח כ-80 ימים לאחר העסקה האחרונה ששודרה במסוף, וזאת כדי למנוע מהמסוף להיסגר ע"י שב"א.
אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מאחריות למניעת סגירת המסוף (ניתוק תקשורת) ע"י שב"א בשל חוסר פעילות.

• לאחר קבלת בקשה בכתב להקפאה/ביטול המסוף בחברת טרנזילה ובתנאי שעברו 90 יום מתחילת ההקפאה, הקמתו המחודשת של המסוף תחוייב בעלות הקמה חד"פ, על סך 595 ש"ח + מע"מ
.

בכל מקרה בו יוחלט על זיכוי של הלקוח בגין חיובים שוטפים, לפנים משורת הדין, תחול עמלת ביטול עסקת חיוב בסך 5% מערך התקופה המבוטלת או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11 ש"ח לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) שיקוזזו מסכום הזיכוי בפועל, לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק. אין באמור לסתור את חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

 

4. שימוש:

• הלקוח מתחייב כי לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי, בשירותים, מעבר לשימושו, וכן כי לא יפיק רווח, בכל דרך שהיא, ממכירת ו/או אספת השירותים לאחר.

• הציוד והתוכנה, המשמשים לצורך אספקת השירותים, יתוחזקו אך ורק על ידי אינטרספייס, או מי מטעמה. הלקוח מחייב, כי לא יפרוץ, ישנה, יתקן, יחבל, יעתיק או יעביר לאחר, בכל דרך שהיא, את רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים.


5. אחריות בגין אספקת השירותים:


• אינטרספייס מתחייבת, כי תספק את השירותים כמתואר בטופס ההזמנה. בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו/או תהיה בעיה בשירותים, כולם או חלקם, מתחייבת אינטרספייס להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק, ואינטרספייס תהיה חייבת לשלם אך ורק, החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אותם שירותים בעייתיים.


• הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמינים (As Is ו- As Available). אינטרספייס מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם סחירות, מסחריות, התאמה למטרה ספציפית. אינטרספייס אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים, ובדבר מידע, חומרים, טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים והיא אינה מתחייבת, כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו/או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.


• אינטרספייס ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם אינטרספייס, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב: (1) השימוש ו/או אי יכולת השימוש בשירותים; (2) אספקה ו/או העדר אספקה של שירותי התמיכה בשירותים; (3) עסקאות למכירה ו/או לרכישה ו/או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (4) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו/או לשרתי הלקוח, שינוי המידע המאוחסן באתרי ו/או בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור; (6) רכישה של טובין ו/או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין (לרבות רשלנות) או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לאינטרספייס הודעה ו/או התראה על נזקים כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של אינטרספייס לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירות בחודש אחד.

• אינטרספייס תהיה רשאית להפסיק מידית וללא מתן התראה מוקדמת את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, בכל מקרה בו מתן השירות ללקוח יסכן את מערכת החברה ו/או יסכן אספקת שירותים לקוחות אחרים של החברה וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

  •  

 

  • 265 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

הסכם שירות כללי

הסכם שירות כללי: 1. הגדרות• תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת Interspace בע"מ...

תנאי שירות - דומיינים

  א.  הקדמה אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...