תנאים לשירותי סליקה - טרנזילה \ Tranzila Pose

תנאים לשירותי סליקה טרנזילה ו-Pose

1. מהות השירותים:

• אינטרספייס בע"מ תספק שירותי סליקה מקוונים לאתרי אינטרנט, למערכות ולנקודות מכירה המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי, לשם קבלת אישור מיידי, מאת מנפיקות כרטיסי האשראי, לביצוע עסקה; זאת באמצעות מערכת TRANZILA, (להלן: "השירותים"), על פי התנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים ובהסכם זה להלן.

• אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה, ולתשלום מלוא התמורה בגינם, בסכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים. כל סכום שלא ישולם לאינטרספייס במועדו ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה, בשיעור המרבי
המותר על פי דין; וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.


• אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירותים, במידה ניכרת, יהיה הלקוח רשאי להודיע לאינטרספייס על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה בכתב של 15 יום מראש.


• התמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק לשירותים המפורטים והמסומנים בטופס ההזמנה עליו חתם הלקוח, והלקוח ישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור השירותים ו/או עלות שירותים אחרים, לרבות שירותי ספק התשתית שנעשה שימוש בשירותיו בקשר עם השירותים
.

2. הקמת ואספקת השירותים:

• מועד תחילת אספקת השירותים הינו כמפורט בטופס ההזמנה. הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו והוא מסכים שמועד תחילת אספקת השירותים הוא מועד משוער בלבד. מוסכם בזאת מפורשות, כי במקרה ויהיה איחור באספקת השירותים שיגרם על ידי כל סיבה שאינה באשמת או בשליטת אינטרספייס, ידחה מועד אספקת השירותים בהתאם, למועד אחר שיתואם עם הלקוח, והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד אינטרספייס והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך.


• על אף האמור מובהר, כי במקרה של איחור העולה על 20 יום מהמועד המיועד לתחילת אספקת השירותים ללקוח, שאינו באשמת הלקוח, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרות, ללא כל עלות.


• למניעת ספק מובהר, כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח, על ידו. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים.


• תחילת החיוב החודשי, תחל באופן מידי, ביום הפעלת מסוף הבדיקות.


• התשלום בעבור החיוב החודשי יקבע עפ"י כמות הטרנזקציות שנספרו ע"י אינטרספייס עבור החודש הרלוונטי, בחודש העוקב. במידה והלקוח בחר בחבילה בתצורת "בנק" (חבילות לאתר האינטרנט - סטארטאפ/מידי/רגולר) העלות החודשית היא בעבור בנק (בהתאם לחבילה - סטרטאפ - בנק של 30 סליקות , מידי - בנק של 200 סליקות, רגולר - בנק של 1000 סליקות) כאשר הלקוח "יעבור" את הבנק יפתח לו באופן אוטומטי בנק נוסף בעלות חודשית נוספת בהתאם לעלות שחתם במעמד ההתחברות, כמו כן הלקוח יוכל לשדרג בעצמו את החבילה לבנק "גדול" יותר גם במהלך אותו החודש ולא לשלם "כפול" כל זאת בפניה יזומה של הלקוח אל מחלקת המכירות בכתב ועד לזמן שדרוג סביר (לפחות שלושה ימי עסקים לפני סיום החודש).


• התשלום בעבור תכניות "ללא הגבלה" הינו בגין שימוש סביר והוגן בשירות (עד כ-2,500 פעולות). במקרים בהם יבוצע שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות יחול על לקוח שניצל לרעה את השירות חיוב רטרואקטיבי בהתאם לתכנית שירות המתאימה לשימוש שבוצע באותו המקרה.


• החיוב הנו בעבור חודש קלנדרי והיא תיגבה עבור חודש מלא, גם במידה שבוצע שימוש רק בחלק מימי החודש.


• החלפת מסלול עבור התשלום החודשי במערכת החיובים, תעשה באמצעות בקשה כתובה ואפשרית החל מהחודש העוקב.


• כל המחירים אינם כוללים מע"מ.


• שימוש במערכת החשבוניות אינו בא במקום החוק המחייב משלוח חשבונית מקור ללקוח.

3. ביטול:

• אינטרספייס תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 15 יום מיום קבלת הודעת אינטרספייס.

• בנוסף, תעמוד לאינטרספייס (בכל עת) וללקוח (לאחר סיום תקופת ההתחייבות הקבועה בטופס ההזמנה) הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 30 יום מראש.


• חברה בע"מ מחויבת לשלוח הודעה לביטול בצירוף חותמת, לכן יש להעביר את הבקשה לביטול בפקס או סרוקה בדוא"ל. לקוח שאינו חברה בע"מ יכול להעביר בקשה לביטול דרך דוא"ל המעודכן במערכת טרנזילה ושיזוהה על ידנו כמייל של הלקוח.


• במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש, כי סכומים ששולמו על ידו
עבור השירותים לא יוחזרו ובכללן דמי ההקמה, בשום מקרה, ויהוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים הסכימו, כי יפצה על הנזקים שיגרמו לאינטרספייס עקב הביטול; כל זאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוסף העומדים לזכותה של אינטרספייס
על פי כל דין.


• אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחבותו לשלם עבור שירותים שהתקבלו על ידו טרם מועד הביטול.


• הקפאה- במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו, הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום של 220 ש"ח + מע"מ.


• לידיעתכם, לפי הנהלים של שב"א וחברות האשראי, מסוף אשר לא תהיה בו פעילות למשך 90 ימים ייסגר (ינותק מתקשורת) ע"י שב"א.

לצורך כך, חברת טרנזילה פיתחה את מנגנון Keep alive, שמנטר את פעילות המסוף ומבצע עסקת חיוב בסך 0.1 ש"ח ולאחריה (בהפרש של יום) עסקת זיכוי בסך 0.1 ש"ח כ-80 ימים לאחר העסקה האחרונה ששודרה במסוף, וזאת כדי למנוע מהמסוף להיסגר ע"י שב"א.
אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מאחריות למניעת סגירת המסוף (ניתוק תקשורת) ע"י שב"א בשל חוסר פעילות.

• לאחר קבלת בקשה בכתב להקפאה/ביטול המסוף בחברת טרנזילה ובתנאי שעברו 90 יום מתחילת ההקפאה, הקמתו המחודשת של המסוף תחוייב בעלות הקמה חד"פ, על סך 595 ש"ח + מע"מ
.

בכל מקרה בו יוחלט על זיכוי של הלקוח בגין חיובים שוטפים, לפנים משורת הדין, תחול עמלת ביטול עסקת חיוב בסך 5% מערך התקופה המבוטלת או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11 ש"ח לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) שיקוזזו מסכום הזיכוי בפועל, לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק. אין באמור לסתור את חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

 

4. שימוש:

• הלקוח מתחייב כי לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי, בשירותים, מעבר לשימושו, וכן כי לא יפיק רווח, בכל דרך שהיא, ממכירת ו/או אספת השירותים לאחר.

• הציוד והתוכנה, המשמשים לצורך אספקת השירותים, יתוחזקו אך ורק על ידי אינטרספייס, או מי מטעמה. הלקוח מחייב, כי לא יפרוץ, ישנה, יתקן, יחבל, יעתיק או יעביר לאחר, בכל דרך שהיא, את רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים.


5. אחריות בגין אספקת השירותים:


• אינטרספייס מתחייבת, כי תספק את השירותים כמתואר בטופס ההזמנה. בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו/או תהיה בעיה בשירותים, כולם או חלקם, מתחייבת אינטרספייס להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק, ואינטרספייס תהיה חייבת לשלם אך ורק, החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אותם שירותים בעייתיים.


• הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמינים (As Is ו- As Available). אינטרספייס מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם סחירות, מסחריות, התאמה למטרה ספציפית. אינטרספייס אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים, ובדבר מידע, חומרים, טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים והיא אינה מתחייבת, כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו/או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.


• אינטרספייס ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם אינטרספייס, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב: (1) השימוש ו/או אי יכולת השימוש בשירותים; (2) אספקה ו/או העדר אספקה של שירותי התמיכה בשירותים; (3) עסקאות למכירה ו/או לרכישה ו/או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (4) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו/או לשרתי הלקוח, שינוי המידע המאוחסן באתרי ו/או בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור; (6) רכישה של טובין ו/או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין (לרבות רשלנות) או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לאינטרספייס הודעה ו/או התראה על נזקים כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של אינטרספייס לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירות בחודש אחד.


• הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירותים ללקוח והוא מתחייב, כי יפצה וישפה את אינטרספייס, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירותים ללקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הלקוח כלפי אינטרספייס, לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה, כאמור.


• הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי אינטרספייס, כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.


• מסמכי ההיכרות והנחיות השימוש הנם חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות. חתימה הלקוח על חוזה ההתקשרות, מאשרת קבלת מסמכים נלווים אלו.


• הדין החל על השימוש בשירותים השונים, הנו דין ישראלי בלבד. סמכות השיפוט, בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם נושאי ההסכם והשירות, נתונה לבית הדין בעיר נתניה בלבד.


6. מדיניות החזרת חומרת POSE וביטול עסקה:

• פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

• תוקף האחריות על חומרת Pose (להלן: "החומרה") הינו שנה מחתימת ההסכם בפועל.

• במקרה של חומרת Pose תקולה בתוך זמן האחריות הנ"ל, יודיע הלקוח לחברת אינטרספייס על הימצאות התקלה. חברת אינטרספייס בע"מ תבצע החלפה של החומרה התקולה במכשיר תקין תוך 2 ימי עסקים באמצעות שליח אל בית העסק של הלקוח ללא עלות, למעט במקרים בהם נמצאה בחומרה התקולה קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר בחומרה ו/או שהחומרה שבורה ו/או לא נמצאת בשלמותה.
מצא ספק החומרה כי החומרה אינה תקולה או שנמצאה בחומרה התקולה קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר בחומרה ו/או שהחומרה שבורה ו/או לא נמצאת בשלמותה – יחויב הלקוח על עלות המשלוח שבוצע.

• במקרה של ביטול עסקה לאחר שחומרת Pose סופקה אל הלקוח, יועבר החזר כספי ללקוח אך ורק לאחר הגעת החומרה המקורית במצב תקין, חזרה למשרדי חברת אינטרספייס, כאשר החומרה תוחזר באריזתה המקורית, והיא שלמה וללא כל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בה כל שימוש. זכות זו נתונה 14 ימים מיום קבלת החומרה.
החזר כספי ללקוח ייעשה באותו אופן בו בוצע התשלום ובסכום העסקה בקיזוז דמי ביטול, כקבוע בתקנות. הצרכן ישא בעמלת ביטול עסקת חיוב בסך 5% מערך התקופה המבוטלת או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11 ש"ח לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) שיקוזזו מסכום הזיכוי בפועל, לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק. אין באמור לסתור את חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

• במקרה של ביטול עסקה לפני משלוח החומרה אל הלקוח, לא יבוצע קיזוז דמי ביטול, וזאת בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

• במקרה בו תאשר החברה החזרת החומרה מעבר ל-14 ימים מיום קבלת החומרה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ישא הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 20% ממחיר החומרה.

• למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של אובדן / גניבת חומרה, חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

• ביטול הזמנה יעשה ישירות מול מחלקת שירות הלקוחות של חברת אינטרספייס בע"מ באמצעות פניה בדוא"ל לכתובת service@interspace.net, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 073-2224444.

 

7. הצהרות והתחייבויות הלקוח:

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי:-

• הוא הבעלים ו/או בעל רשיון השימוש במערכות וביישומים להם מסופקים השירותים, לרבות כתובות ה-IP, כתובות הדואר האלקטרוני, השרתים ואתרי האינטרנט המנויים בטופס ההזמנה לשירותים, וכי הוא אינו מזמין שירותים ביחס למערכות ו/או יישומים שאין הוא רשאי להשתמש בהם.


• הוא רשאי, על פי כל דין, להזמין את השירותים ביחס למערכות ו/או היישומים עבורם מסופקים השירותים.


• ידוע לו שהשירותים מסופקים לו על ידי אינטרספייס בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו, נכון למועד התקנת השירותים בלבד. הלקוח מתחייב, כי יעדכן את אינטרספייס, מיידית, על כל שינוי ו/או עדכון במערכות ו/או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים.


• הלקוח מתיר לאינטרספייס לעשות כל שימוש, לצורך אספקת השירותים, במידע שיעמיד לרשותה; לרבות, אך לא רק, בסיסמאות גישה, שמות משתמש וכל מידע הקשור בלקוחותיו.8. סודיות ושמירת מידע:


• אינטרספייס מצהירה ומתחייבת, כי תשמור בסודיות כל מידע, תוצאה, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, אשר יתקבלו בעקבות מתן השירות וכי אלה לא יועברו לכל צד שלישי שהוא, אלא אם כן תקבל מהלקוח הרשאה מראש ובכתב. הלקוח יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שנתן לאינטרספייס הודעה בכתב, כי מידע, תוצאות, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, אשר נתקבלו בעקבות מתן השירות, יושמדו על ידי אינטרספייס, באופן שלא יהא ניתן לשחזרם.


9. אחריות אינטרספייס:

• חברת אינטרספייס בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת ולהבטיח את אמינות, בטיחות, תקינות ורציפות העבודה של TRANZILA ותשמש כתשתית תקשורתית בלבד. חברת אינטרספייס בע"מ מצהירה בזאת שהיא משמשת כתשתית תקשורתית בלבד ואינה אחראית בשום אופן על העסקאות בין הצרכן, הסוחר וחברות האשראי.
• חברת אינטרספייס בע"מ לא תהיה אחראית בשום צורה להפסדים או נזק שייגרם כתוצאה ממידע שסופק ו/או לא התקבל ע"י מודול הכחשות עסקה, או על החזרת הכסף בגין עסקה שהוכחשה. כמו כן, האחריות על הפקת מסמך חשבונאי לקיזוז הכחשת העסקה מול רשויות המס תחול על בעל המסוף בלבד.


10. אין אחריות לנזקים:

• בשום מקרה לא תישא חברת אינטרספייס בע"מ באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש או מחוסר אפשרות להשתמש בתוכנת הסליקה TRANZILA או בכלי הניהול הנילווים אליה , כתוצאה מתקלה, נפילה או עצירת המערכת או תחזוקת המערכת. קורא כרטיסים מגנטי חכור שהתקלקל יתוקן/יוחלף בקורא תקין במשרדינו לאחר בדיקת מעבדה.


11. התחייבות הצדדים:


• הצדדים מאשרים בחתימתם על הסכם זה שהציוד והתוכנה עבור הסליקה יתוחזקו אך ורק על ידי חברת אינטרספייס בע"מ מרחוב יד חרוצים 19, נתניה או בכל אחד מרשתות התקשורת המופעלות על ידי חברת אינטרספייס ברחבי העולם. אנו מתחייבים לא לפרוץ, לשנות, לתקן, לחבל או להעתיק או להעבירה לאחר בכל דרך שהיא את תוכנת הסליקה של חברת אינטרספייס או להשתמש בה במזיד או כנגד חוקי מדינת ישראל.

 

  • 265 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאי שירות - דומיינים

  א.  הקדמה אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט...

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאים לשירותי אירוח - שרת ווירטואלי (VPS)

תנאים לשירותי אירוח - שרת ווירטואלי (VPS)  • השרת בניהול עצמי של הלקוח, התמיכה ניתנת לתקלות שבר...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...