תנאים לשירותי אירוח - כללי

תנאים לשירותי אירוח - כללי


1. Interspace מחזיקה ומתפעלת במשרדיה בנתניה (אזה"ת פולג) חוות שרתים המשמשת כמרכז טכנולוגי לפעילותה ולמתן פתרונות אחסון.

 

2. Interspace תספק ללקוח שירותי אירוח על גבי שרתים שבבעלותה (או בבעלות הלקוח) בחוות השרתים של החברה.

 

3. שימוש בשירות כפוף לעמידה בתנאי התשלום המוצגים בהצעת המחיר ובחוזה השירות.

 

4. הלקוח מצהיר ומתחייב, כי:
 • בחן את חוות השרתים ושירותי האחסון של Interspace ומצא כי הם מתאימים לצרכיו השונים והוא מעוניין להפעיל את השירותים שבבעלותו בחוות השרתים של החברה.
 • האחריות לרכישה והתקנת התוכנות על גבי השרת, יחולו על הלקוח בלבד (אלא אם סוכם אחרת בכתב).
 • Interspace תהיה רשאית להפסיק את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, בכל מקרה של אי התאמתו לדרישות הטכניות המפורטות בהסכם זה, או בכל מקרה בו תגרום הפעלתו הפרעה לאספקת שירותים ללקוחות אחרים או בכל פעולה לא חוקית שיבצע ותשפיע על Interspace.
 • במקרה בו הפר הלקוח את ההסכם, או שפעל עפ"י אחד הסעיפים המפורטים בסעיף זה, כגון: משלוח דואר זבל (Junk Email) הפצת הודעות (SPAM), מכתבי שרשרת, ביצוע מעשי מחדל, שעלולים לגרום לנזקים ברשת האינטרנט, התקפות שונות למטרות זדון נקיטת פעולות לא מקובלות או הפרת כללים מקובלים ברשת האינטרנט, תוכל Interspace לבטל הסכם זה מיידית ולנתק מרשת האינטרנט את שרתי הלקוח, כולם או מקצתם, או למנוע גישה אליהם באמצעות רשת האינטרנט.
 • Interspace לא תבצע בשרתי הלקוח כל פעולת תיקון, שדרוג או כל פעולה אחרת, למעט פעולות הדרושות, לשם הבטחת התקשורת בין שרתי הלקוח לרשת האינטרנט באופן שוטף.
 • במקרים בהם תדרש עבודת תחזוקה, תודיע Interspace ללקוח על פעולות אלו במידה ויש בהן כדי לגרום להפסקה זמנית של אספקת השירותים. Interspace תעשה ככל שתוכל לצמצום ההפרעה או ההפסקה באספקת השירותים.
 • הלקוח יהיה אחראי לכל סוג של תוכן, סוגי קבצים שונים ומסמכים שיאוחסנו על גבי השרתים.
 • Interspace לא תשא בכל אחריות בנוגע לתוכן שיאוחסן בשרת. העברת הקבצים אל שרתי הלקוח ומהם תבוצע על ידי הלקוח ובאחריותו בלבד. Interspace לא תבצע כל פעולה בקבצים המצויים בשרתי הלקוח (למעט פעולות אוטומטיות המתבצעות מאליהן במסגרת השירותים).

 

5. הלקוח יהיה אחראי לתשלום התמורה בגין קבלת השירותים, בשיעורים ובתנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים.
 • התמורה תשולם לInterspace בש"ח ובתוספת מע"מ כדין.
 • במקרה של איחור בתשלום התמורה, תשא התמורה הצמדה וריבית, בשיעור המרבי המותר על פי דין, עד למועד ביצוע התשלום בפועל ובנוסף ישא הלקוח בתשלום הוצאות גביה, ככל שיצברו בגין אי תשלום התמורה כאמור.
 • התשלום בגין שרת וירטואלי משולם לחברה מראש, למול התחייבויותיה לספקי תוכנות בארץ ובחו"ל. אי עמידה של הלקוח בתנאי התשלום, לאחר שקיבל על כך הודעה בכתב מ-Interspace, יאפשר לחברה לנתק השרת מרשת האינטרנט ולא להמשיך את השירות, עד להסדרת התשלומים וללקוח לא תהיה כל טענה בענין זה.

 

6. הלקוח מצהיר ומתחייב כי מאגרי המידע שבבעלותו ו/או בניהולו ו/או באחזקתו המחוייבים ברישום על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמוחזקים על גבי שרתי הלקוח, נרשמו כדין, וכי ינהג בהם על פי הוראות החוק האמור.

 

7. הלקוח ישפה את לInterspace, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת התחייבויותיו בהסכם זה ו/או בקשר עם הקבצים שיאוחסנו בשרתי הלקוח או בקשר לפרסומם ו/או כל תביעה שתוגש נגד Interspace בקשר עם אספקת השירותים ללקוח, אשר אינה נובעת ממעשה או מחדל רשלני של Interspace.

 

8. השירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) והלקוח מצהיר ומאשר, כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את השירותים (לרבות הליך התקנת השרתים ותנאי אחזקתם בחוות השרתים) קודם שהחליט להתקשר עם Interspace בהסכם זה וכי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Interspace בגין השירותים על-פי הסכם זה ו/או בגין התאמתם לצרכיו.

 

9. Interspace לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין הפרעה או הפסקה באספקת השירותים ו/או בגין קלקול ו/או תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, המשמשים את הלקוח במסגרת השירותים. בכל מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וסכום חבותה של Interspace בגין נזקים ישירים על פי הסכם זה לא יעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם הלקוח לInterspace בגין השירותים בחודש שקדם לאירוע הנזק. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

 

10. יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (Interspace) ולקוח (הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים, ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.

 

11. Interspace אינה מתחייבת לביצוע שחזור לתיבות הדואר האלקטרוני שהועמדו לרשות הלקוח במסגרת שירות אחסון אתרים ו/או תוכנית דוא"ל. הלקוח אחראי לביצוע גיבויים שוטפים של תיבות הדואר האלקטרוני באופן בלתי תלוי בחברה.

 

12. מצאה Interspace, כי הלקוח הפר הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי הפר הסכם זה בהפרה רגילה ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה ימי עבודה ממועד שנשלחה אליו דרישת Interspace בכתב לתקנה, תהא Interspace רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן, כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויותיה לפי הוראות כל דין.

 

13. הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, לרבות כל מי מטעמם, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישמור הלקוח בסודיות גמורה כל מידע הנוגע לאבטחה הפיזית ולאבטחת המידע בשרתי הלקוח ו/או בחוות השרתים.
 • כל צד יימנע מעשיית כל שימוש בידע ו/או מידע, מקצועי ו/או מסחרי של משנהו, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה או אם גילוי המידע הנדרש מכח הוראות כל דין או על פי דרישה של רשות מוסמכת.
 • Interspace רשאית לפרסם בפומבי את העובדה כי היא מחזיקה את שרתי הלקוח אלא אם כן הודיע הלקוח בכתב שאינו מעוניין לעשות כן.
 • הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל ו/או ב-SMS של תוכן שיווקי מחברת Interspace.

 

14. המחירים נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ.
 • בעסקאות דולריות המחיר יחושב על פי שער העברות גבוה של הדולר ואשר לא יפחת משער דולר מינימלי השווה ל-4.1 ש"ח.
 • Interspace רשאית להעלות את דמי השירות בגובה מדד + 3% מידי שנה, בגין כל שנת שירות או חלקה.
 • ביטול ההזמנה לפני סיום תקופה (תקופה שלקוח כבר חויב בגינה) תזכה את הלקוח בזיכוי יחסי בניקוי 5% מערך התקופה המבוטלת או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11 ש"ח לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק.

 

15. חברת InterSpace מפעילה מותגים נוספים כגון – Internic, Intervision וכו'. החוזה, התחייבות הלקוח והתשלומים השונים מתייחסים לחברת InterSpace.

 

16. תנאי שירות אחסון אתרים שיתופי:
 • התשלום עבור תוכנית האכסון הינו לחודש/ 3 חודשים/ 6 חודשים/ 12 חודשים (בהתאם לבחירת הלקוח בטופס ההזמנה או לבקשת הלקוח מול מחלקת שירות הלקוחות) ויבוצע מראש.
 • שימוש בשטח אחסון באופן שיחרוג מהמפרט הטכני של תוכנית האחסון (כפי שמופיע באתר intervision.co.il), יגרור תשלום של 3 ₪ + מע"מ לכל 1GB של חריגה בחודש. החיוב בגין החריגה יבוצע בנפרד מהחיוב השוטף של תוכנית האחסון, בחודש העוקב לחודש השימוש.
 • שימוש בתעבורת הנתונים באופן שיחרוג מהמיכסה החודשית הנ"ל, יגרור תשלום של 5 ₪ + מע"מ לכל 1GB של חריגה בחודש. החיוב בגין החריגה יבוצע בנפרד מהחיוב השוטף של תוכנית האחסון, בחודש העוקב לחודש השימוש. לחלופין, ניתן לשדרג את תוכנית הארוח לתוכנית המכילה מיכסת תעבורת נתונים חודשית גדולה יותר.
 • התוכנית מתחדשת באופן קבוע, אלא אם נשלחה הודעת ביטול בכתב לפקס 073-2224440 או לכתובת הדוא"ל service@interspace.net לפחות 14 יום לפני מועד החידוש הקרוב.
 • התשלום יתבצע בכרטיס אשראי או בהוראת קבע. ניתן לשלם בצ'ק לתקופה של חצי שנה מראש או שנה מראש.
 • ביטול ההזמנה הראשונית בתוך 30 ימים קלנדריים תזכה את הלקוח בתשלום ששילם עבור הזמנת תכנית האחסון, למעט עלות ההתקנה ו-5% מערך העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) + עמלת זיכוי (1% מערך העסקה אם הזיכוי יבוצע בכ"א, או 11.11 ש"ח לפני מע"מ אם הזיכוי מבוצע בהעברה בנקאית) לכיסוי עלויות סליקה ואדמיניסטרציה, כמתחייב בחוק.
 • עבור רישום דומיין שבוצע בפועל לא ינתן החזר כספי.

 

17. בהתאם למדיניות אבטחת המידע, אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסה לשרתים ממדינות עויינות, רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, לקוחות עם דרישות ספציפיות יוכלו לפנות לתמיכה הטכנית.

 

 • 8 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאי שירות טרנזילה טרמינל EMV

תנאי שירות ומדיניות החזרת מכשיר סליקה טרנזילה (טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים) וביטול עסקה...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...

תנאי שירות - טרנזילה אקספרס

לכבוד, חברת אינטרספייס בע"מ ו/או ישראכרט בע"מ עבור חברת כרטיסי האשראי "מסטרקארד" ו-"ויזה"...

תנאים לשירותי אירוח - מחשוב ענן

  תנאים לשירות מחשוב ענן   1. Interspace מחזיקה ומתפעלת במשרדיה בנתניה (אזה"ת פולג) חוות שרתים...

הסכם שירות כללי

הסכם שירות כללי: 1. הגדרות• תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת Interspace בע"מ (להלן...